2021

Extra bolagsstämma 16 september 2021

Extra bolagsstämma i Crunchfish AB kommer att äga rum torsdagen den 16 september 2021.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning av det virus som orsakar covid-19, har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida den 16 september 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Protokoll

Protokoll från extra bolagsstämma i Crunchfish den 16 september 2021

Kallelse

Kallelse till extra bolagsstämma i Crunchfish 16 september 2021

Länk till röstningsformulär

Röstningsformulär för extra bolagsstämma 2021

Andra handlingar inför stämman

Styrelsens fullständiga förslag

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse

Årsredovisning med anteckning om resultatdisposition

Fullmaktsformulär