Tidigare årsstämmor

Årsstämma 2018

Kallelse

Crunchfishs årsstämma 2018 kommer att hållas klockan 10:00, den 8 maj 2018 i Utbildningsrummet, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i aktieboken onsdagen den 2 maj 2018 och senast denna dag till Crunchfish anmäla sin avsikt att delta.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 2 maj 2018, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

För fullständig kallelse och agenda se pdf nedan.
Kallelse till årsstämma i Crunchfish, 8 maj 2018

Styrelsens beslutsförslag

Styrelsens beslutsförslag punkt 11 & 12 vid Årsstämma i Crunchfish 8 maj 2018

Fullmakt

Fullmaktsformulär – Crunchfish 8 maj 2018

Årsredovisning

Årsredovisning 2017

Stämmoärenden

Om en enskild aktieägare önskar få ett beslutsärende behandlat på stämman ska detta skriftligen anmälas till styrelsen senast sju veckor före årsstämman, vilket är 20 mars 2018.

Protokoll

Crunchfish AB – protokoll från årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Kallelse

Crunchfishs årsstämma 2017 kommer att hållas klockan 10:00, den 18 maj 2017 i Utbildningsrummet, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i aktieboken fredagen den 12 maj 2017 och senast denna dag till Crunchfish anmäla sin avsikt att delta.

För fullständig kallelse och agenda se pdf nedan

Kallelse till årsstämma i Crunchfish AB (PDF)

Fullmakt

Fullmaktsformulär – Crunchfish 18 maj 2017 (PDF)

Årsredovisning

Crunchfish Årsredovisning 2016 (PDF)

Ny föreslagen styrelsemedlem

Stephan Carlquist

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom från Lunds Universitet 1980 med inriktning internationell ekonomi. Byggt multinationella servicebolag inom ABB och Electrolux samt delgrundare till Xynteo, ett internationellt konsultbolag inom ledarskap. Har av 35 yrkesverksamma år varit verksam 20 år utomlands.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i The Perimeter Protection Group AB, Strandbaden Svanshall Intressenter AB, Carlquist Holding AB, Flickorna Lundgren AB och Storymix AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot Biomain AB.

Innehav: 723 333 aktier genom Carlquist Holding AB

Protokoll

Crunchfish AB – protokoll från årsstämma 2017 (PDF)