Crunchfish AB offentliggör utfall av företrädesemission

2018-10-05, 07:30

Crunchfish AB (publ) (”Crunchfish” eller ”Bolaget”) har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 11 september 2018 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löpte från den 18 september fram till den 2 oktober 2018. Utfallet visar att 3 938 204 aktier, motsvarande cirka 51,14 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 786 873 aktier, motsvarande cirka 10,22 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter.

Därutöver kommer 1 347 923 aktier, motsvarande cirka 17,50 procent av emissionen, att tilldelas de som åtagit sig att teckna och betala eventuell resterande del av Företrädes­emissionen, i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget.

Emissionslikviden i Företrädesemissionen uppgår totalt till cirka 30 365 000 SEK (före avdrag för emissionsrelaterade kostnader).

”Jag vill tacka alla befintliga och nya aktieägare som har deltagit i Företrädesemissionen och därigenom visat sitt stöd för Crunchfishs verksamhet. Med en stärkt kapitalbas kan vi nu fortsätta vår satsning inom AR och mobil handel.” säger vd Joakim Nydemark.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 17 september 2018. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar Crunchfish aktiekapital med 279 358 SEK till 987 891,49 SEK. Antalet aktier ökar med 6 073 000 stycken till 21 475 902 stycken aktier.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) omvandlas till nya aktier. Detta beräknas ske i slutet av oktober, 2018.

Rådgivare:

Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest är emissionsinstitut.

För vidare information, vänligen kontakta:

Joakim Nydemark, VD för Crunchfish AB,
+46 706 351 609,
ir@crunchfish.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2018.

Kort om Crunchfish
Crunchfish utvecklar och marknadsför AR/VR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för industriella applikationer samt m-handel. Bolagets teknologier gör det möjligt att styra elektronik med gester samt skapa innovativa m-handelslösningar. Crunchfishs teknologier licensieras till hårdvaru­tillverkare och applikationsbolag och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish grundades 2010 och bolaget är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Huvudkontor finns i Malmö. Besök crunchfish.com för ytterligare information.

Ladda ner som PDF