CRUNCHFISH AB (publ), DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018

2018-11-15, 08:30

TVÅ NYA KUNDPROJEKT SOM ETT LED
I ETT FÖRDJUPAT SAMARBETE 

Crunchfishs delårsrapport finns tillgänglig i sin helhet som bilagt dokument och på bolagets webbplats, https://www.crunchfish.com

Koncernens siffror i korthet Q3 2018 Q3 2017 jan-sep 2018 jan-sep 2017 helår 2017
Omsättning, SEK 928 605 274 722 1 377 239 1 260 815 3 203 433
Resultat före skatt, SEK -4 668 250 -5 215 058 -16 449 318 -15 764 793 -20 770 037
Resultat per aktie, SEK -0,30 -0,34 -1,07 -1,02 -1,35
Soliditet, % 73,1 88,4 73,1 88,4 84,5
Kassa vid periodens utgång, SEK 7 142 828 27 571 099 7 142 828 27 571 099 21 163 587

Väsentliga händelser under perioden

  • Crunchfish och ClearOn har etablerat ett nytt gemensamägt bolag Blippit AB, som erbjuder nya digitala möjligheter att marknadsföra produkter och betala i butik. Crunchfish och ClearOn äger 50 procent vardera och avser investera gemensamt upp till 16 miljoner kronor i Blippit över en 2-årsperiod. Crunchfish får intäkter genom konsultupplägg mellan Crunchfish och Blippit samt genom att tillhandahålla interaktionsprodukterna till handeln.
  • Crunchfish genomförde en företrädesemission, under perioden 18 september till 2 oktober, för att fullfölja kommersialiseringen av koncernens två mjukvaruteknologier. Under oktober månad tillförde emissionen bolaget 24,5 MSEK efter emissionskostnader.
  • Crunchfish har lanserat en lösning med designade Bluetooth-enheter kallade aBubbl®-poddar, som kombi­nerade med bolagets mjukvara, förenklar all form av närhetsbaserad interaktion för bland annat mobil marknadsföring och handel.
  • Europeiska patentmyndigheten har lämnat förhandsbesked att de avser bevilja två patent för uppfinningar som båda bidrar till lägre strömförbrukning vid geststyrning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Crunchfish erhöll två nya kundprojekt som ett led i fördjupat samarbete med kinesiska AR-partner LLVision, som kommer att erbjuda programvara för gestinteraktion som standard i sin nya AR-plattform. De två första kunderna på plattformen är Digital China, en av Kinas större IT-leverantörer och Siveco China, utvecklare av smart teknik för drift och underhåll av infrastrukturer och industrianläggningar.
  • Crunchfish och finska RealMax Oy tecknade ett samarbetsavtal som innebär att AR-glasögontillverkaren RealMax får rätten att integrera och demonstrera Crunchfishs geststyrningsteknologi i sina RealWear produkter. Partnerskapet stärker ytterligare Crunchfishs globala nätverk av AR-partners och positionen som en av de ledande leverantörerna av geststyrning inom Augmented Reality.
  • En ny generation av Crunchfishs geststyrningsprogramvara har lanserats som är speciellt framtagen för en intuitiv interaktion med AR glasögon.
  • Kinas näst största mobiltelefontillverkare OPPO fortsätter att använda Crunchfishs programvara för att styra kamerafunktioner i sina två nyligen lanserade flaggskeppsmodeller.

VD Joakim Nydemarks kommentar

Vi upplever en ökad mognadsgrad på AR-marknaden där företag alltmer börjar kravställa interaktionen och användarupplevelsen i sina AR-lösningar. Detta i kombination med vår nylanserade produktgeneration för geststyrning i AR, med algoritmer som bygger på det senaste inom AI och neurala nät, har skapat förutsättningar för bland annat de kundprojekt som annonserats med vår partner LLVision i Kina.

Kinas näst största mobiltelefontillverkare OPPO fortsätter att använda Crunchfishs programvara för att styra kamerafunktioner i sina två nyligen lanserade flaggskeppsmodeller. Det stärker Crunchfishs position på marknaden.

Vidare är kommersialiseringen av vår Mobile proximity lösning igång inom ramen för det nystartade bolaget Blippit. Den tekniska utvecklingen går enligt plan och vi siktar på en pilotinstallation i första delen av 2019.

För ytterligare information, kontakta:

Joakim Nydemark, VD
Epost: ir@crunchfish.com
Telefon: 0706 35 16 09

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018.

Om Crunchfish
Crunchfish verkar inom två teknologiområden, Geststyrning och Mobile Proximity. Med dessa teknologier adresseras i huvudsak två marknader. Mjukvara för AR-interaktion samt närhetsbaserad mobil betalning och marknadsföring. Vår produkt Touchless A3D® gör det möjligt att styra enheter med gester som AR-glasögon och telefoner med AR-funktioner. Crunchfishs Mobile Proximity mjukvara är en teknologi baserad på Bluetooth som möjliggör närhetsbaserad kommunikation som skapar nya förutsättningar för mobil betalning och marknadsföring inom bland handeln. Crunchfishs teknologier licensieras till både hårdvarutillverkare och applikationsbolag och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com för ytterligare information.

Ladda ner som PDF