Crunchfish genomför företrädesemission om ca 25,5 MSEK

2020-02-12, 08:25

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Crunchfish AB (”Crunchfish” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North Growth Market, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 25,5 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 9,90 kronor. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden från befintliga aktieägare. Emissionslikviden ska framförallt användas för att utveckla och kommersialisera bolagets tjänster inom mobil betalning.
Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 16 mars 2020. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i särskilt pressmeddelande. Med anledning av Företrädesemissionen har Crunchfishs styrelse vidare beslutat att senarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för det första kvartalet 2020 samt senarelägga årsstämman till den 20 maj 2020.

Bakgrund och motiv

Crunchfish grundades 2010 för att utveckla och kommersialisera tekniska lösningar för mobiltelefonen. Bolaget var bland de första i världen att aktivt arbeta med mobil geststyrning och har sedan 2014 också arbetat med att utveckla teknologi kopplat till närhetsbaserad interaktion. Utvecklingen har lett Bolaget till lösningar inom mobil betalning som idag är Bolagets huvudsakliga fokus.

Under 2019 har Crunchfish arbetat intensivt med att utveckla Blippits appterminal som bryggan mellan mobilen och den fysiska kassan. Lösningen är integrerad med Swish och kan kopplas mot alla typer av fysiska kassor. Regulatoriska tester är genomförda och godkända, både i Europa, USA och Indien, och appterminalen är redo för massproduktion. Först ut med möjligheten att Swisha betalning genom Blippit är Ticksters båda kassasystem som inom kort påbörjar pilotinstallationer. Nyligen annonserades också att Blippit integrerats med EG Retails betalmotor med inledningsvis 5 000 kassainstallationer och ytterligare potentiellt 13 000 kassainstallationer.

Parallellt med arbetet med appterminalen har Crunchfish utvecklat aBubbl, en mjukvarubaserad brygga som möjliggör mobilbetalning där mottagaren är en app i en mobiltelefon eller surfplatta, istället för en fysisk kassa. I Sverige är denna lösning fortfarande relativt ovanlig, medan i utvecklingsländer är det en mycket vanlig lösning. Genom bolagets patenterade aBubbl-lösning, i kombination med Blippit, har Crunchfish skapat en heltäckande tjänst för all realtidsbetalning och har nyligen annonserat att realtidsbetalningen även kan ske när såväl betalare och mottagare är off-line.

Mobila betalningar växer explosionsartat i Indien. I jämförelse med Sverige kan noteras att Swish, som är den ledande betalappen i Europa, sedan start 2012, genomfört 1 miljard transaktioner. Bara i december 2019 genomfördes 1,3 miljarder transaktioner i Indien, en siffra som växer med en årstakt på över 100%. I en betydande del av dessa transaktioner är betalningar direkt till app där Crunchfish unika aBubbl-lösning som även fungerar i off-line läge har potential att lösa en avgörande begräsning i form av bristfällig uppkoppling. För att ta vara på möjligheterna inom mobil betalning och skapa ytterligare kraft för produktutveckling och kommersialisering föreslås föreliggande företrädesemission.

Villkor för Företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär att Crunchfish aktiekapital ökas med högst 118 546,968 kronor genom att högst 2 577 108 aktier emitteras. De som på avstämningsdagen den 26 mars 2020 är registrerade som aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 9,90 kronor per aktie. Teckningstiden löper under perioden från och med den 30 mars 2020 till och med den 14 april 2020.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:

  1. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;
  1. i andra hand till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
  1. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Crunchfish cirka 25,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden

Bolagets befintliga ägare Femari Invest AB, Midroc Invest AB, Nitrox Consulting AB, Bluefin Ventures AB, Claes Capital Consulting AB och Granitor Invest AB, som tillsammans företräder cirka 49 procent av aktiekapitalet har förbundit sig att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, samt har genom garantiåtaganden åtagit sig att teckna resterande del pro rata i förhållande till deras teckningsåtaganden. Företrädesemissionen omfattas därmed till 100 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden. Garantiersättning om 5 procent utgår för respektive garantiåtagande. Teckningsåtaganden och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.    

 Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

  • 16 mars 2020 – Extra bolagstämma
  • 24 mars 2020 – Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
  • 26 mars 2020 – Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen
  • 27 mars 2020 – Offentliggörande av memorandum
  • 30 mars – 14 april 2020 – Teckningsperiod
  • 30 mars – 9 april 2020 – Handel i teckningsrätter
  • 16 april 2020 – Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens föreslag till beslut om Företrädesemission enligt ovan kommer att hållas den 16 mars, kl. 10.00 i Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Memorandum

Bolaget kommer att publicera ett informationsmemorandum i samband med Företrädesemissionen. Fullständigt informationsmemorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.crunchfish.com) samt Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (http://www.vhcorp.se).

Senareläggning av kvartalsrapport för första kvartalet 2020 samt årsstämma

Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Crunchfish beslutat att delårsrapporten för första kvartalet 2020 kommer att offentliggöras den 20 maj 2020 istället för den 14 maj 2020 som tidigare kommunicerats. Vidare har styrelsen beslutat att flytta fram årsstämman, som kommer att äga rum den 20 maj 2020, kl. 10.00, istället för 14 maj 2020, kl. 10.00.

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Crunchfish i samband med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:
Joachim Samuelsson, styrelseordförande för Crunchfish AB
Telefon: 0708 464 788
E-post: joachim.samuelsson@crunchfish.com   

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper som emitterats av Crunchfish i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Crunchfish att ske genom det memorandum som Bolaget kommer offentliggöra i samband med teckningsperiodens början. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

De teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Ladda ner som PDF