Crunchfish offentliggör delårsrapport för perioden januari – juni 2020

2020-08-20, 08:30

Crunchfish AB (”Crunchfish”) offentliggör idag halvårsrapport för det andra kvartalet samt det första halvåret 2020. Rapporten finns tillgänglig som bilagt dokument samt på bolagets hemsida (www.crunchfish.com). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.

Koncernens siffror i korthet 2020-04-01
2020-06-30
2019-04-01
2019-06-30
2020-01-01
2020-06-30
2019-01-01
2019-06-30
Omsättning (SEK) 2 330 489 2 465 874 4 278 383 6 438 629
Resultat före skatt (SEK) -6 886 491 -7 843 152 -13 377 109 -13 184 315
Resultat per aktie (SEK) -0,25 -0,30 -0,50 -0,56
Soliditet (%) 86,2% 86,0 86,2% 86,0
Kassa vid periodens utgång (SEK) 23 501 155 25 960 282 23 501 155 25 960 282

 

VD Joachim Samuelsson kommenterar

”Vi har under perioden fortsatt bearbeta våra kundkontakter i Indien och Sverige. Coronapandemin skapar dock fortsatt försening för vår kommersiella utrullning. Fokus i marknaden ligger just nu på e-handel även om betalning med via mobilen i butik gynnas. I takt med att pandemin klingar av bedömer vi att den fysiska butikshandeln återigen kommer att öka. Vi känner ett stort intresse för våra mobila betalningslösningar även om vi inte lyckats få något större kundavtal i Indien på plats ännu. Under perioden har vi gjort viktiga tekniska framsteg och tydligare definierat av vår produktportfölj med våra lösningar för mobilbetalningar även när internetkoppling saknas. Även på geststyrningssidan rapporterar vi om framsteg inom utvecklingen mot en skelettbaserad modell. Givet den stora mängd aktiva dialoger och det intresse som vi ser i marknaden har vi stora förhoppningar att under hösten kunna komma igång på både den svenska och den indiska marknaden.”

Missa inte en längre intervju om Q2 2020 med Joachim Samuelsson, som finns tillgänglig här: https://www.youtube.com/watch?v=wHLxQbQDJXY

Väsentliga händelser under och efter Q2 2020

Nya avtal och samarbeten

 • I slutet av juni meddelar Crunchfish att bolaget har ingått ett partneravtal med Extenda Retail, avseende integration av Blippits SDK för Swish-betalningar i Extenda Retails RS POS-kassa. Med Blippits SDK kommer möjligheten öppnas upp för mobila betalningar till RS POS, både i traditionell kassa och för självutcheckningskassor (self-checkout). Crunchfish och Extenda Retail kommer gemensamt att marknadsföra tjänsten till Extenda Retails befintliga kunder.
 • I juli meddelade Crunchfish att bolaget har ingått ett samarbetsavtal med det Singapore-baserade mjukvarubolaget V-Key, avseende marknadsföring och teknisk utveckling base­rat på parternas respektive mjukvaruprodukter för Crunch­fishs patentsökta Offline Wallet. V-Keys är verksamma inom digital säkerhet och har uppfunnit den internationellt patente­rade teknologin V-OS, världens första virtuella Secure Element. Samarbetsavtalet säkerställer att bolagens lösningar fungerar tekniskt tillsammans samt gör det möjligt för båda parter att marknadsföra Crunchfish Proxilink Offline Wallet och V-OS Virtual Secure Element till varandras befintliga och potentiella kunder.
 • I början av juni meddelar Crunchfish att bolaget har godkänts som medlem i Payments Council of India. PCI är en intresse­organisation skapad av ett stort antal bolag som är verksam­ma inom betalnings- och Fintech-sektorn i Indien, i syfte att representera medlemmarnas intressen i branschövergripande frågor. PCI är också en stark drivkraft i Indiens pågående utveckling mot digitala betalningar.
 • För att undersöka marknadspotentialen i USA för Crunchfishs erbjudande inom mobil betalning har bolaget ansökt och kommit med i Global Access Program (GAP) som drivs av UCLA Anderson School of Management i Kalifornien. Programmet innebär att fem professionella MBA-studenter under sex månader kommer att lägga motsvarande 2 000 timmar på un­dersökningar och intervjuer med minst 125 personer i syfte att kartlägga betalmarknaden och affärspotentialen för Crunch­fish i USA.

Patent och uppfinningar

 • Crunchfish erhåller förhandsbesked om beviljande (Notice of Allowance) från EPO av patentansökan 16855852–6 avseende återuppväckande av passiva mobilanvändare som befinner sig i närheten av aktiva användare. Detta är fundamentalt för att kunna upptäcka och kommunicera med samtliga användare i närheten.
 • Crunchfish har av USPTO beviljats patent (avseende sporadisk och synkroniserad beacontransmission). Teknologin möjliggör regelbunden återuppväckning av passiva mobilanvändare med mobilen i nedsläckt läge i syfte att kunna identifiera dem och deras position i de fall när beaconsändaren är stationär. Denna uppfinning kan användas för begränsning av smitt­spridning av COVID-19 eftersom sändare exempelvis kan an­vändas på publika platser, kontor eller i hem för att registrera hur länge någon med smitta befunnit sig i närheten.
 • Crunchfish stärker den personliga integriteten i COVID-19 kontaktspårningsteknologin genom att låta individen ha full kontroll genom att kryptera kontaktdatan som laddas upp till en central nationell databas. Detta är en styrka jämfört med Apples och Googles lösning där kontaktdatan lagras lokalt på mobilen, vilket medför en stor risk att vital kontaktdata aldrig laddas upp om det upplevs som krångligt av den som insjuk­nar eller dess anhöriga.
 • Crunchfish har av PRV beviljats ett nytt patent avseende digital identifiering i fysisk miljö. Uppfinningen har sin användning vid serviceterminaler eller för att verifiera personlig information vid ett fysiskt möte.
 • Crunchfish erhåller förhandsbesked om brett svenskt patent för bluetooth-baserad interaktion inom mobil betalning, social media och även COVID-19-kontaktspårning.
 • Crunchfish har av svenska Patent- och registreringsver­ket (PRV) erhållit förhandsbesked (Notice of Allowance) att patentansökan 1950539–5 kommer att beviljas, rörande en automatiserad metod för individuell prissättning av en vara baserad på varans individuella egenskaper som exempelvis bäst-före-datum eller batchnummer.

Bolagshändelser

 • Under Q1 föreslogs en företrädesemission om cirka 25,5 miljoner kronor. Teckningsperioden för företrädesemissionen avslutades den 14 april 2020 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till drygt 189 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 99 procent av de erbjudna aktierna och emissionsgarantin togs inte i anspråk. Företrädesemissionen tillförde Crunchfish cirka 23 MSEK efter emissionskostnader.
 • Den 20 maj hölls årsstämma i Crunchfish AB. En sammanfatt­ning av de beslut som fattades finns tillgänglig på bolagets hemsida.
 • En uppdaterad analys från Västra Hamnen Corporate Finance av Crunchfish, med titeln ”Crunchfish: Coping with corona”, publiceras den 22 maj.
 • På Crunchfishs årsstämma beslutades att införa ett options­program riktat till bolagets ledande befattningshavare och anställda som sedan tidigare inte innehar några teckningsoptioner i bolaget. 466 000 teckningsoptioner har överlåtits för ett pris om 1,35 SEK per teckningsoption inom ramarna för detta incitamentsprogram. Crunchfish tillförs därmed 629 100 kronor. Varje teckningsoption medför rätt till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 46,89 SEK per aktie, under perioden 1–30 juni 2024.
 • I syfte att tydliggöra organisationen och Crunchfishs fokus på interaktionslösningar inom såväl mobila betalningar som Augmented Reality genom geststyrning, genomförde bolaget i juli ett antal justeringar i roller och ansvarsområden inom led­ningsgruppen. Joakim Nydemark tillträder rollen som COO och kommer utöver operationella åtaganden att fortsätta arbetet med bolagets affärsutveckling och kunder. Patrik Lindeberg ansvarar sedan tidigare för försäljningen i Sverige och kommer i rollen som Vice President Global Sales nu även arbeta inter­nationellt. Dotterbolaget Crunchfish Gesture Interaction AB är sedan tidigare en bolagisering av geststyrningsverksamheten där Joakim Nydemark nu även formellt blir VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Ladda ner rapporten som PDF

Pressmeddelande som PDF