Crunchfish offentliggör delårsrapport för perioden januari – mars 2020

2020-05-20, 08:30

Crunchfish AB (”Crunchfish”) offentliggör idag delårsrapport för det första kvartalet 2020. Rapporten finns tillgänglig som bilagt dokument samt på bolagets hemsida (www.crunchfish.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Delårsrapport Q1 2020

 

Koncernens siffror i korthet 2020-01-01
2020-03-31
2019-01-01
2019-03-31
2019-01-01
2019-12-31
Omsättning (SEK) 1 947 894 3 972 755 14 564 834
Resultat före skatt (SEK) -6 490 618 -5 341 163 -24 000 506
Resultat per aktie (SEK) -0,25 -0,25 -0,97
Soliditet (%) 79,8 87,2 84,5
Kassa vid periodens utgång (SEK) 5 715 406 12 913 314 13 180 571

 

VD Joachim Samuelsson kommenterar

”Det har verkligen varit ett intensivt första kvartal för Crunchfish. Vi har gjort stora framsteg på flera fronter, på produktsidan har vi kommit med nya erbjudanden inom mobil betalning och vi har ökat vår marknadsbearbetning av Indien med många spännande möjligheter. Pandemin medför att folk vill betala med mobilen vilket gynnar oss. Vi har adderat resurser både i Sverige och Indien samt infört en ny koncernstruktur som tydliggör vår Proximity- respektive Geststyrningsaffär. Slutligen har vi genomfört en framgångsrik företrädesemission om cirka 25,5 miljoner kronor vilket gör att vi kommer ur krisen starka.”

Missa inte en längre intervju om Q1 2020 med Joachim Samuelsson, som finns tillgänglig här: https://www.youtube.com/watch?v=T8crV-LJk-A

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 • Crunchfish lanserar en ny Bluetooth-brygga baserad på sin mjukvaruteknologi, aBubbl, vilken möjliggör mobilbetalning direkt till en app på mottagarens mobil eller surfplatta. Detta är en betydande utökning av erbjudandet från enbart mobil betalning mot fysiska kassor, till att nu även stödja direktbetalning till handlares och privatpersoners betalningsappar i mobil eller surfplatta. Den nya funktionen är särskilt viktig för en stor majoritet av handlare i Indien.
 • EG Retail har integrerat Blippit i sin betallösning, Payment platform, och släppte den till marknaden i sin produktrelease den 31 januari 2020. Blippit blir initialt tillgänglig för kunder som använder lösningen Fackta POS och kommer senare under 2020 införas i koncernens gemensamma plattform för alla kunder.
 • Crunchfish möjliggör friktionsfri mobilbetalning även när både betalaren och mottagaren är offline. Det är ett stort genombrott som har potential att förändra betalmarknaden globalt och accelerera övergången från kortbetalningar till realtidsbetalningar konto-till-konto eller från mobila plånböcker. Med denna patentsökta uppfinning kommer moderna digitala betaltjänster vara mycket mer robusta.
 • Crunchfish erhåller patent för idén att komplettera signalstyrkemätning med annan närhetssensor, vilket skapar en robust blipp vid appterminalen.
 • Crunchfish möjliggör digitala kontanter som default betalmedel vid mobil realtidsbetalning. Crunchfishs patentsökta friktionsfria mobilbetalningar bygger på ett offline-saldo, som hanteras lokalt i betalningsappen på mobilen. Crunchfish möjliggör att detta offline-saldo används som standard vid alla mobila realtidsbetalningar.
 • Som ett led i Crunchfishs ökade fokus mot mobila betalningar har det under slutet av 2019 och första kvartalet 2020 genomförts ett antal nyrekryteringar och omorganiseringar i både styrelse och ledning. Dessutom har Crunchfish bildat ett nytt helägt dotterbolag, Crunchfish Gesture Interaction AB. Avsikten är att man till detta bolag ska överlåta samt därefter bedriva verksamheten kring geststyrning för smarta AR-glasögon. Syftet är att Crunchfishs två huvudsakliga verksamheter, teknologierna för mobila betalningar respektive geststyrning, ska bedrivas i varsitt helägt dotterbolag som var för sig kan redovisa sina egna intäkter och kostnader.
 • Göran Linder tillträder som ny styrelseordförande i bolaget för tiden fram till kommande årsstämma. Han ersätter Joachim Samuelsson, som istället blir ny VD för koncernen och moderbolaget. Tidigare VD Joakim Nydemark fortsätter i koncernledningen i rollen som Global försäljningsdirektör och affärsansvarig för bolagets geststyrningsaffär. Joachim Samuelsson tar även över VD-rollen i bolagets helägda dotterbolag Crunchfish Proximity AB.
 • Blippit, delägt dotterbolag till Crunchfish Proximity, avtalar med Pej om villkoren för att integrera Blippit med Pejs populära självbetjäningskiosk, och förutsättningarna för att erbjuda Blippits appterminal som White Label under Pejs varumärke.
 • Crunchfish ökar takten på den indiska marknaden genom ett avtal med Business Sweden. Crunchfish erhåller även samfinansiering från Business Sweden avseende etableringsprojektet.
 • Crunchfish erhåller patent för idén att komplettera signalstyrkemätning med annan närhetssensor, vilket skapar en robust blipp vid appterminalen. Crunchfish erhåller vidare förhandsbesked om nytt amerikanskt patent för kassainteraktion med nedsläckta mobiler, samt europeiskt patent för närhetsbaserad autentisering som försvårar identitetskapning. Härutöver ändrar Patent- och marknadsdomstolen ett tidigare avslagsbeslut på Crunchfishs patentansökan 1451509–2. Denna patentansökan bedöms nu ha uppfinningshöjd och har återförts till granskning hos Patent- och Registreringsverket.
 • Crunchfish och ClearOn AB:s respektive styrelser har beslutat att fortsatt investera i det gemensamägda bolaget Blippit. Det uppdaterade avtalet specificerar investeringar i form av aktieägartillskott om 5 MSEK från respektive part under räkenskapsåret 2020, innebärande en ytterligare investering om 10 MSEK.
 • Crunchfish möjliggör fysisk mobilbetalning utan app. Detta är en strategiskt viktig uppfinning som kompletterar Crunchfishs produktportfölj och även är kompatibel med bolagets övriga interaktionslösningar för mobil betalning.
 • Crunchfish erhåller beslut om beviljande (Decision to grant) om att patent avseende närhetsbaserad autentisering kommer att beviljas av EPO. Patentet skyddar hur mobilanvändaren bevisar sin identitet eller påvisar ägande av värdehandling vid närhetsbaserad interaktion. Den europeiska patentet med nummer 16769175–7 skall inom tre månader valideras i utvalda medlemsstater

Väsentliga händelser efter perioden

 • Crunchfish erhåller förhandsbesked om beviljande (Notice of Allowance) från EPO av patentansökan 16855852–6 avseende återuppväckande av passiva mobilanvändare som befinner sig i närheten av aktiva användare. Detta är fundamentalt för att kunna upptäcka och kommunicera med samtliga användare i närheten.
 • För att undersöka marknadspotentialen i USA för Crunchfishs erbjudande inom mobil betalning har bolaget ansökt och kommit med i Global Access Program (GAP) som drivs av UCLA Anderson School of Management i Kalifornien. Programmet innebär att fem professionella MBA-studenter under sex månader kommer att lägga motsvarande 2 000 timmar på undersökningar och intervjuer med minst 125 personer i syfte att kartlägga betalmarknaden och affärspotentialen för Crunchfish i USA.
 • Under Q1 föreslogs en företrädesemission om cirka 25,5 miljoner kronor. Teckningsperioden för företrädesemissionen avslutades den 14 april 2020 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till drygt 189 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 99 procent av de erbjudna aktierna och emissionsgarantin togs inte i anspråk. Företrädesemissionen tillför Crunchfish cirka 24 MSEK efter emissionskostnader.
 • Crunchfish har av USPTO beviljats patent (avseende sporadisk och synkroniserad beacontransmission). Teknologin möjliggör regelbunden återuppväckning av passiva mobilanvändare med mobilen i nedsläckt läge i syfte att kunna identifiera dem och deras position i de fall när beaconsändaren är stationär. Denna uppfinning kan användas för begränsning av smittspridning av COVID-19 eftersom sändare exempelvis kan användas på publika platser, kontor eller i hem för att registrera hur länge någon med smitta befunnit sig i närheten.
 • Crunchfish stärker den personliga integriteten i COVID-19 kontaktspårningsteknologin genom att låta individen ha full kontroll genom att kryptera kontaktdatan som laddas upp till en central nationell databas. Detta är en styrka jämfört med Apples och Googles lösning där kontaktdatan lagras lokalt på mobilen, vilket medför en stor risk att vitala kontaktdata aldrig laddas upp om det upplevs som krångligt av den som insjuknar eller dess anhöriga.
 • Crunchfish erhåller förhandsbesked om brett svenskt patent för bluetooth-baserad interaktion inom mobil betalning, social media och även COVID-19-kontaktspårning.
 • Crunchfish har av PRV beviljats ett nytt patent avseende digital identifiering i fysisk miljö. Uppfinningen har sin användning vid serviceterminaler eller för att verifiera personlig information vid ett fysiskt möte.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Ladda ner som PDF