Extra bolagsstämma hölls idag i Crunchfish

2018-09-11, 09:50

Extra bolagsstämma hölls idag tisdagen den 11 september 2018 i Crunchfish AB (publ) (”Bolaget”), varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Företrädesrättsemission av högst 7 701 451 aktier

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 7 701 451 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer den aktieägare som på avstämningsdagen den 14 september 2018 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie i företrädesemissionen.

Teckningskursen är 5,00 kronor per aktie och totalt tillförs Bolaget cirka 38,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader om samtliga aktier tecknas och betalas. Teckningsperioden löper mellan den 18 september 2018 och den 2 oktober 2018. Mer information om emissionen återfinns i det prospekt som beräknas offentliggöras innan teckningstiden påbörjas.

Incitamentsprogram för bolagets anställda genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier i bolaget

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitaments­program för Bolagets anställda. Programmet består av en emission av högst 700 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt till nyteckning av vardera en aktie i Crunchfish AB (publ).

Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget Crunchfish Proximity AB som ska vidareöverlåta teckningsoptioner till medarbetare enligt villkoren i programmet. Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare ska ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 – 30 juni 2022. Teckningskursen ska motsvara 200 % av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 3 oktober 2018 till och med den 31 oktober 2018. Vid antagande av att samtliga 700 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 32 200 kronor, medförande en utspädning mot­svarande ca 4,5 % i förhållande till Bolagets nuvarande aktiekapital (före genomförande av den ovan angivna företrädesrättsemissionen).

Malmö den 11 september 2018

Styrelsen

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission.

Kort om Crunchfish
Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för industriella applikationer samt m-handel. Bolagets teknologier gör det möjligt att styra elektronik med gester samt skapa innovativa m-handelslösningar. Crunchfishs teknologier licensieras till hård­varu­tillverkare och applikationsbolag och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish grundades 2010 och bolaget är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Huvudkontor finns i Malmö. Besök crunchfish.com för ytterligare information.

Ladda ner som PDF