KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CRUNCHFISH AB

2017-04-10, 20:01

Styrelsen i Crunchfish AB (publ), org nr 556804-6493, kallar härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 10.00 i Utbildningsrummet, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2017 och senast denna dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Crunchfish AB, att. Michael Peterson, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö, per telefon 0733-22 18 14 eller via e-post på adress bolagsstamma@crunchfish.com. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 12 maj, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar i original samt registreringsbevis till bolaget under ovanstående adress senast den 12 maj 2017. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, https://crunchfish.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultat- och balansräkning.
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelse och revisorer
 11. Stämmans avslutande

Crunchfish AB (publ)

Styrelsen

_____________________

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma i Crunchfish AB (publ), 2017-05-18

§ 7 b Förslag till disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) enligt följande,

                            Balanserat resultat        62 834 064

                            Årets förlust                 – 12 534 109

disponeras så att i ny räkning överföres   50 299 955.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Nomineringskommittén, som representerar 46,3 % av antalet aktier och röster i bolaget, föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter, samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 9 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Nomineringskommittén, som representerar 46,3 % av antalet aktier och röster i bolaget, föreslår att styrelsen ersätts med vardera ett prisbasbelopp till ledamöterna, och två prisbasbelopp kronor till styrelsens ordförande. Därutöver föreslås att revisorn ersättes enligt godkänd räkning.

§ 10 Förslag till val av styrelse, styrelseordförande samt revisor

Nomineringskommittén, som representerar 46,3 % av antalet aktier och röster i bolaget, föreslår omval av styrelseledamöterna Joachim Samuelsson, Göran Linder, Mikael Kretz, Malte Zaunders och Patrik Olsson, nyval av förutvarande suppleanten Stephan Carlqvist som ordinarie ledamot samt att Joachim Samuelsson väljs till styrelsens ordförande. Styrelseledamoten Örjan Johansson har avböjt omval. Föreslås även att stämman till revisor väljer MAZARS SET Revisionsbyrå AB, med auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets hemsida, https://crunchfish.com, senast tre veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö i april 2017

Crunchfish AB (publ)

Styrelsen

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Ladda ner som PDF