Kommuniké från årsstämma i Crunchfish AB

2020-05-20, 11:31

Idag, den 20 maj 2020, hölls årsstämma i Crunchfish AB, och nedan följer en redogörelse för de viktigaste besluten och deras huvudsakliga innehåll.

Årsredovisningen godkändes, och stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets till förfogande stående vinstmedel om 33 435 876 kronor i sin helhet skulle balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte skall lämnas. Stämman beslutade vidare att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

Göran Linder, Susanne Hannestad, Patrik Olsson, Håkan Paulsson, Joachim Samuelsson och Malte Zaunders omvaldes och Robert Ekström nyvaldes som ordinarie ledamöter av styrelsen. Göran Linder valdes som styrelsens ordförande. Till styrelseledamöterna skall utgå ersättning med två prisbasbelopp till var ledamot och fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande (båda exklusive sociala avgifter), och revisorn ska ersättas enligt godkänd räkning.

Mazars AB omvaldes som revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade även bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning.

Avslutningsvis beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram för bolagets anställda. Programmet består av en emission av högst 700 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt till nyteckning av vardera en aktie i Crunchfish AB (publ). Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget Crunchfish Proximity AB som ska vidareöverlåta teckningsoptioner till medarbetare enligt villkoren i programmet. Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare ska ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 – 30 juni 2024. Teckningskursen ska vara 46,89 kr, vilket motsvarar 200 % av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktien i bolaget under perioden från och med den 4 maj 2020 till och med den 15 maj 2020. Vid antagande av att samtliga 700 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 32 200 kronor, medförande en utspädning motsvarande ca 2,5 % i förhållande till bolagets nuvarande aktiekapital.

Malmö den 20 maj 2020
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Ladda ner som PDF