Kommuniké från Crunchfish AB:s (publ) årsstämma den 15 maj 2019

2019-05-15, 11:54

Årsstämma i Crunchfish AB har idag hållits, och nedan följer en redogörelse för de viktigaste besluten och deras huvudsakliga innehåll.

Årsredovisningen godkändes, och stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets till förfogande stående vinstmedel om 32 972 104 kronor i sin helhet skulle balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte skall lämnas. Stämman beslutade vidare att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

Joachim Samuelsson, Göran Linder, Malte Zaunders och Patrik Olsson omvaldes och Susanne Hannestad och Håkan Paulsson nyvaldes som ordinarie ledamöter av styrelsen. Joachim Samuelsson omvaldes som styrelsens ordförande. Förutvarande styrelse­ledamöterna Stephan Carlquist och Mikael Kretz har avböjt omval. Till styrelseledamöterna skall utgå ersättning med två prisbasbelopp till var ledamot och fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande (båda exklusive sociala avgifter), och revisorn ska ersättas enligt godkänd räkning.

MAZARS SET Revisionsbyrå AB omvaldes som revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade även bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktie­kapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019, med eller utan avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport.

Vidare beslutade årsstämman om ändring av bolagets bolagsordning med effekten att styrelsesuppleanter inte längre ska kunna utses.

Samtliga beslut var enhälliga.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

VD Joakim Nydemark, epost: ir@crunchfish.com, telefon: 0706 35 16 09

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se, telefon 040-200 250

Om Crunchfish – crunchfish.com

Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­ baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betal­ning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Bolaget med säte i Malmö grundades 2010.

Ladda ner som PDF