Kommuniké från extra bolagsstämma i Crunchfish AB den 16 mars 2020

2020-03-16, 10:10

Idag, den 16 mars 2020, hölls extra bolagsstämma i Crunchfish AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om företrädesemission av aktier

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av högst 2 577 108 aktier, varvid bolaget kan komma att tillföras en total emissionslikvid om högst cirka 25,5 miljoner kronor före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen den 26 mars 2020 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt, och tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 9,90 kronor per aktie. Företrädesemissionen innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 118 546,968 kronor. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom tecknings- och garantiåtagande från befintliga aktieägare. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 30 mars 2020 till och med den 14 april 2020.

 

Malmö den 16 mars 2020

Crunchfish AB (publ)

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020.

För mer information kontakta:
Joachim Samuelsson, VD Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Ladda ner som PDF