Överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2020/2024 i Crunchfish

2020-06-11, 10:55

Crunchfish meddelar att 466 000 teckningsoptioner har överlåtits för ett pris om 1,35 SEK per teckningsoption inom ramarna för ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och anställda som inte sedan tidigare innehar några teckningsoptioner i bolaget. Crunchfish tillförs därmed 629 100 kronor. Resterande 234 000 teckningsoptioner kan allokeras fram till årsstämman 2021.

På Crunchfish årsstämma den 20 maj 2020 beslutades att införa ett optionsprogram riktat till bolagets ledande befattningshavare och anställda som sedan tidigare inte innehar några teckningsoptioner i bolaget. Den riktade emissionen omfattade högst 700 000 teckningsoptioner av serie 2020/2024, vilka sammanlagt berättigar till teckning av 700 000 nya aktier i bolaget. Optionerna emitterades först vederlagsfritt till ett av Crunchfish helägt dotterbolag och har nu överlåtits vidare till en värdering enligt Black & Scholes-modellen av ett oberoende företag som utför optionsvärderingar.

Varje teckningsoption medför rätt till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 46,89 SEK per aktie, under perioden 1–30 juni 2024. Vid nyttjande av samtliga 466 000 optioner under inlösenperioden tillförs Crunchfish cirka 22 MSEK.

I samband med detta gör bolaget även ett förtydligande gällande tidigare kommunicerat antal allokerade teckningsoptioner av serie 2018/2022. Antal allokerade optioner i detta optionsprogram är 620 000 stycken.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joachim Samuelsson, VD
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Ladda ner som PDF