Påminnelse om sista dag för handel med rätt att delta i Crunchfishs företrädesemission

2020-03-23, 10:15

Crunchfish AB (”Crunchfish”) påminner om sista handelsdag i bolagets aktie med rätt att delta i Företrädesemissionen, som i enlighet med tidigare offentliggjord information kommer att vara den 24 mars 2020. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 9,90 kronor. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden från befintliga aktieägare. Emissionslikviden ska framförallt användas för att utveckla och kommersialisera bolagets tjänster inom mobil betalning. Teckningstiden i Företrädesemissionen kommer att vara den 30 mars – 14 april 2020.

 

Tidsplan för Företrädesemissionen

  • 24 mars 2020 – Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
  • 26 mars 2020 – Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen
  • 27 mars 2020 – Offentliggörande av memorandum
  • 30 mars – 14 april 2020 – Teckningsperiod
  • 30 mars – 9 april 2020 – Handel i teckningsrätter
  • 16 april 2020 – Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

 

Memorandum

Crunchfish kommer att publicera ett informationsmemorandum i samband med Företrädesemissionen. Fullständigt informationsmemorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.crunchfish.com) samt Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (http://www.vhcorp.se) från och med den 27 mars 2020.

 

För mer information kontakta:
Joachim Samuelsson, VD Crunchfish AB och Blippit AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Ladda ner som PDF