Kommuniké från årsstämma i Crunchfish AB

2021-05-19|

This report from Crunchfish’s Annual General Meeting will, for regulatory reasons, be released in Swedish only.
Årsstämma i Crunchfish AB har hållits idag den 19 maj 2021. För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en redogörelse för de viktigaste besluten och deras huvudsakliga innehåll.

Årsredovisningen godkändes, och stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bolagets till förfogande stående vinstmedel om 62 348 887 kronor i sin helhet skulle balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte skall lämnas. Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

Joachim Samuelsson, Göran Linder, Malte Zaunders, Susanne Hannestad och Robert Ekström omvaldes som ordinarie ledamöter av styrelsen och Göran Linder omvaldes som styrelsens ordförande. Förutvarande styrelseledamöterna Patrik Olsson och Håkan Paulsson hade avböjt omval. Mazars AB omvaldes som revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor. Till styrelseledamöterna skall utgå ersättning med två prisbasbelopp till var ledamot och fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande (båda exklusive sociala avgifter), och revisorn ska ersättas enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade även bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning.

Därutöver beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram för bolagets anställda. Programmet består av en emission av högst 500 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt till nyteckning av vardera en aktie i Crunchfish AB (publ). Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget Crunchfish Digital Cash AB som ska vidareöverlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga anställda och nyckelpersoner enligt villkoren i programmet. Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare ska ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 – 30 juni 2025. Teckningskursen ska motsvara 200 % av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 3 maj 2021 till och med den 14 maj 2021. Vid antagande av att samtliga 500 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 23 000 kronor, medförande en utspädning motsvarande ca 1,8 % i förhållande till bolagets nuvarande aktiekapital.

Vidare beslöt stämman om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att (i) höja det högsta tillåtna antalet aktier och det tillåtna aktiekapitalet, (ii) införa en ny punkt som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, samt vidare tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman, (iii) förtydliga möjligheten att utse att registrerat revisionsbolag som revisor, och (iv) även genomföra en rad smärre språkliga och redaktionella justeringar samt justeringar till följd av förändringar i lag.

Avslutningsvis beslutade stämman på förslag av stämman och nomineringskommittén att inrätta en valberedning samt att anta instruktioner för dennas arbete inför kommande årsstämmor.

Malmö den 19 maj 2021

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD
+46 708 46 47 88

joachim.samuelsson@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Ladda ner som PDF