Crunchfish emission övertecknad – handel planeras inledas på Nasdaq First North 11 november

2016-11-02|

Pressmeddelande, Malmö den 2 november 2016 – Crunchfish AB (publ) (“Crunchfish” eller “Bolaget”) har slutfört erbjudande till allmänheten att teckna aktier i Bolaget (“Erbjudandet”). Emissionen uppgår till 60 MSEK och Erbjudandet tecknades till ca 480 MSEK. I förhållande till antalet tillgängliga aktier tecknades Erbjudandet 29 gånger[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1). Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till 11 november 2016.

Crunchfish har genomfört en ägarspridning genom att erbjuda allmänheten i Sverige att teckna aktier i Bolaget. Anmälningsperioden pågick under perioden 17 oktober – 28 oktober 2016. Erbjudandet omfattade 4 000 000 nyemitterade aktier och priset per aktie uppgick till 15 SEK. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Antalet aktieägare kommer efter Erbjudandet uppgå till ca 1000.

“Vi är mycket glada över det stora intresse som vi har fått från både privata investerare och svenska institutioner. Vi välkomnar alla nya aktieägare. Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att fortsätta vårt arbete för att utveckla sättet människor interagerar med AR/VR och konsumentelektronik.”, säger Joachim Samuelsson, styrelseordförande i Crunchfish.

Tilldelning

Till följd av överteckningen kommer inte alla tecknare kunna få tilldelning. Styrelsen för Crunchfish har beslutat om tilldelning av tecknade aktier i enlighet med de principer som angavs i prospektet.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

Första dag för handel

I samband med Erbjudandet har styrelsen för Crunchfish ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North. Planerad första dag för handel är den 11 november 2016.
Aktiens kortnamn:       CFISH
Aktiens ISIN-kod:        SE0009190192

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är projektledare till Crunchfish i samband med Erbjudandet. Setterwalls Advokatbyrå har medverkat som legal rådgivare. Sedermera Fondkommission är Bolagets Certified Advisor och Aktieinvest FK agerar emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta

Joachim Samuelsson, styrelseordförande i Crunchfish AB (publ)
Telefon: 070-846 47 88
E-post: joachim.samuelsson@crunchfish.com

[1] Med tillgängliga aktier åsyftas de 1 miljon aktier som inte på förhand tecknats genom teckningsåtagande.


Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

I de EES-­medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”), frånsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier i Crunchfish AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Crunchfish AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Crunchfish AB (publ) avser att offentliggöra, vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Crunchfish AB (publ) styrelse och revisorer.

De nya aktierna kommer inte att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 2 november 2016 kl. 8.00.

Ladda ner som PDF