Crunchfish offentliggör prospekt avseende nyemission av aktier inför notering på Nasdaq First North

2016-10-14|

Pressmeddelande, Malmö den 14 oktober 2016 – Styrelsen i Crunchfish AB (publ) (”Crunchfish” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende nyemission av aktier inför notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North med planerad första handelsdag 11 november 2016. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen.  

Prospektet, sammanfattning på svenska och engelska samt anmälningssedel finns under teckningstiden tillgängliga på Crunchfish hemsida, crunchfish.com/ir och på Västra Hamnen Corporate Finance hemsida http://www.vhcorp.se.

För mer information, vänligen kontakta

Joachim Samuelsson, ordförande i Crunchfish
Telefon: 070-848 47 88
E-post: joachim.samuelsson@crunchfish.com

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

I de EES-­medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”), frånsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier i Crunchfish AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Crunchfish AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Crunchfish AB (publ) avser att offentliggöra, vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Crunchfish AB (publ) styrelse och revisorer.

De nya aktierna kommer inte att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 14 oktober 2016 kl. 10.00.