Notering av Crunchfish på Nasdaq First North

2016-10-07|

Pressmeddelande, Malmö den 7 oktober 2016 – Crunchfish Sverige AB (publ) (”Crunchfish” eller ”Bolaget”) och Bolagets huvudägare har beslutat att genomföra en ägarspridning av Crunchfish aktier (”Erbjudandet”). Styrelsen för Crunchfish har i samband med detta ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North.

Crunchfish utvecklar mjukvara som skapar nya interaktionsmöjligheter med konsumentelektronik. Bolagets produkt Touchless A3D® gör det möjligt att styra konsumentelektronik med gester. Genom den inbyggda standardkameran i en mobiltelefon eller surfplatta tolkar mjukvaran handgester och kopplar sedan dessa till olika kommandon som att svara på ett inkommande samtal, ta ett foto eller interaktion för Augmented Reality (“AR”) och Virtual Reality (”VR”).

Styrelsen för Crunchfish har beslutat att ansöka om upptagande till handel med aktierna i Crunchfish på Nasdaq First North. Under förutsättning att ansökan godkänns beräknas första dag för handel infalla den 11 november 2016. Ett villkor för noteringen är bland annat att spridningskravet uppfylls genom Erbjudandet.

Erbjudandet

  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och omfattar 4 000 000 nyemitterade aktier i Crunchfish. Vid full teckning av nyemitterade aktier tillförs Bolaget 60 MSEK före emissionskostnader.
  • Priset per aktie uppgår till 15 SEK per aktie, motsvarande ett bolagsvärde om 166 MSEK före emissionen.
  • Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 45 MSEK (75%) av befintliga och nya aktieägare.
  • Konvertibler till ett värde av 5,25 MSEK konverteras till samma villkor som i erbjudandet.
  • Anmälningsperioden pågår under perioden 17 oktober – 28 oktober 2016.
  • Ett prospekt med fullständiga villkor planeras att offentliggöras den 14 oktober 2016 på Bolagets hemsida https://www.crunchfish.com. I samband med prospektets offentliggörande publiceras även anmälningssedlar och sammanfattning av prospekt på Bolagets hemsida.
  • Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North är 11 november 2016.

”Framväxten av AR/VR industrin är den största techtrenden idag. Crunchfish teknik i absolut världsklass är nödvändiga komponenter för denna megatrend. Vi ser fram emot att få tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna som kommer möjliggöra för oss att ta tillvara och accelerera potentialen av vår ledande marknadsposition.”, säger Joachim Samuelsson, huvudägare och styrelseordförande i Crunchfish.

Bakgrund och motiv till notering på Nasdaq First North


Människan har i alla tider gestikulerat med händerna för att kommunicera med varandra. Avancerad bildbehandlingsteknologi gör det nu möjligt för elektronik att förstå gester och översätta dem till styrkommandon. Med geststyrning uppstår spännande interaktionsmöjligheter eftersom man på avstånd kan styra elektroniska enheter utan att röra vid dem. Den mjukvaruteknik Crunchfish utvecklar och levererar skapar nya interaktionsmöjligheter med konsumentelektronik.

Varje år säljs miljarder konsumentelektronikprodukter utrustade med kamera vilken gör geststyrning till en möjlig form av interaktion. Oberoende marknadsrapporter indikerar att geststyrningen kommer att slå igenom på bred basis inom kort och prognosticerar volymer om flera miljarder enheter med tekniken. Främst är det mobiltelefoner som förväntas erbjuda geststyrning i stora volymer. Tillväxten drivs dels av att 3D kameror kommer att integreras i produkterna vilket ger högre prestanda för geststyrning, men även av att geststyrning är det naturliga sättet att interagera med VR och AR. Crunchfish är utmärkt positionerat för att både driva på och dra fördel av denna marknadsutveckling.

Erbjudandet syftar till att säkerställa resurser för produktutveckling, marknadsbearbetning och stärka Bolagets finansiella ställning.

Teckningsåtagande


Totalt 25 nya och befintliga aktieägare har i Erbjudandet åtagit sig att teckna aktier för 45 MSEK. Handelsbanken Svenska Småbolagsfond är största enskilda teckningsåtagare och har åtagit sig att teckna aktier motsvarande 10 MSEK. Befintliga ägare har åtagit sig att teckna aktier för totalt 8,5 MSEK i Erbjudandet. Därtill kommer befintliga aktieägare i samband med noteringen att konvertera utestående konvertibel om 5,25 MSEK till samma villkor som övriga aktieägare i Erbjudandet.


Rådgivare


Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Crunchfish i samband med Erbjudandet. Setterwalls Advokatbyrå har medverkat som legal rådgivare. Sedermera Fondkommission är Bolagets Certified Advisor och Aktieinvest FK agerar emissionsinstitut.


För mer information, vänligen kontakta


Joachim Samuelsson, huvudägare och ordförande i Crunchfish

Telefon: 070-848 47 88
E-post: joachim.samuelsson@crunchfish.com

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

 
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
 
I de EES-­‐medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”), frånsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).
 
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier i Crunchfish AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Crunchfish AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Crunchfish AB (publ) avser att offentliggöra, vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Crunchfish AB (publ) styrelse och revisorer.
 
De nya aktierna kommer inte att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Denna information är sådan information som Crunchfish AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad.
Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 7 oktober 2016 kl. 10.00.

Ladda ner som PDF