Crunchfish

Kallelse till extra bolagsstämma i Crunchfish AB

Aktieägarna i Crunchfish AB, org. nr 556804-6493, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 9 oktober 2023 kl. 14.00, i bolagets lokaler på Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 september 2023, och
 • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 3 oktober 2023 skriftligen till Crunchfish AB, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö. Anmälan kan också göras per e-post till bolagsstamma@crunchfish.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast tisdagen den 3 oktober 2023, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.crunchfish.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier.
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier.
 9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

 • 1 Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Fredrik Önnerfors väljs till ordförande vid stämman.

 • 6 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 20 september 2023 om att öka bolagets aktiekapital med högst 506 600,53 kronor genom nyemission av högst 11 013 055 aktier och på följande villkor i övrigt:

 1. 7,75 kronor ska betalas för varje aktie, varvid det belopp som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
 2. Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.
 3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 16 oktober 2023.
 4. En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och tre teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.
 5. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:
 • i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;
 • i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
 • i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

 1. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 18 oktober 2023 till och med den 1 november 2023. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Som framgår av punkten 7 nedan ska betalning för vissa tecknare, oaktat vad som anges i det föregående, ske genom kvittning.
 2. Den långivare som lämnat lån till bolaget ska äga rätt och skyldighet att erlägga betalning genom kvittning mot lämnat lån i enlighet med vad som framgår av styrelsens separata redogörelse för kvittning. Kvittning verkställs i och med teckning.
 3. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.
 • 7 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier

I syfte att möjliggöra emission av aktier som garantiersättning till de som ingått garantiförbindelser i syfte att säkerställa den företrädesmissionen av aktier som ska godkännas enligt punkt 6 på dagordningen för den extra bolagsstämman (”Garanterna”), föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier till Garanterna. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen för aktier vara densamma som i företrädesemissionen. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av aktier som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Beslutet förutsätter och är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman.

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut enligt punkten 7 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut jämte anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö samt på bolagets hemsida (www.crunchfish.com) senast från och med två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Antalet aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 33 039 167 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

___________________

Malmö i september 2023

Crunchfish AB (publ)

Styrelsen

Download as PDF


Crunchfish carries out a rights issue of approximately SEK 85 million

Crunchfish AB (“Crunchfish” or the “Company”), listed on Nasdaq First North Growth Market (“Nasdaq First North”), has today, September 20, 2023, subject to a subsequent approval by the Extraordinary General Meeting on October 9, 2023, resolved to carry out a new issue of shares with preferential rights for existing shareholders of approximately SEK 85 million before issue costs (the ”Rights Issue”). The Rights Issue is covered by subscription commitments and guarantee commitments up to approximately 60 percent from Corespring Invest AB, Nordic Underwriting ApS, Buntel AB and Formue Nord Markedsneutral A/S. The Rights Issue requires approval at the Extraordinary General Meeting on October 9, 2023. Notice of the Extraordinary General Meeting will be published in a separate press release. Due to the Rights Issue, the Company has also decided to postpone the publication of the interim report for the third quarter of 2023 from November 15, 2023 to November 30, 2023.

The Rights Issue in brief

 • The subscription price is SEK 7.75 per share.
 • One (1) existing share in Crunchfish entitles to (1) subscription right. Three (3) subscription rights entitle to subscription of one (1) newly issued share in the Company.
 • The Rights Issue comprises a maximum of 11,013,055 shares.
 • The subscription period for subscription of new shares runs from and including October 18, 2023, to and including November 1, 2023.
 • The record date for participation in the Rights Issue is October 16, 2023.
 • The Rights Issue will, upon full subscription, provide the Company with approximately SEK 85 million prior to deduction of issue costs.
 • The Company’s second largest shareholder Corespring Invest AB has committed to subscribe for SEK 7.5 million, corresponding to approximately 9 percent of the Rights Issue. According to the subscription commitment, the subscription commitment is to be fulfilled through set-off against the outstanding capital amount of the loan disbursed by Corespring Invest AB to the Company in August, 2023. In addition, Nordic Underwriting ApS, Buntel AB and Formue Nord Markedsneutral A/S have undertaken to guarantee in the aggregate approximately SEK 43.7 million, corresponding to approximately 51 percent of the Rights Issue, which means that the Rights Issue is secured to approximately 60 percent.
 • For guarantee commitments, the guarantors will receive cash payment of 12 percent of the guaranteed amount or alternatively 12 percent of the guaranteed amount in the form of newly issued shares in the Company, at the same terms as shares issued in the Rights Issue. No compensation is paid for the subscription commitment.
 • The Company intends to publish a prospectus regarding the Rights Issue around October 16, 2023 (the “Prospectus”).

Background and reason for the Rights Issue

Crunchfish is a deep tech company developing a Digital Cash platform for Banks, Payment Services and CBDC implementations and Gesture Interaction technology for AR/VR and automotive industry. Crunchfish is listed on Nasdaq First North since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with a subsidiary in India.

Any public good in the society like the electricity, internet or telecom must be carefully designed to be resilient despite temporary outages. Digital payments are also a public good, but it is not as robust as it should be given its critical role in society. Crunchfish Digital Cash solves that by providing resilience through offline payments so that a payment can take place even if the parties lack internet connections or if the backend services are down. This is as important for private payment services as well as Central Bank Digital Currency (CBDC) implementations.

Crunchfish signed its breakthrough order at the end of June for its patented Digital Cash solution with IDFC FIRST Bank in India. This has initially been implemented by IDFC FIRST Bank for CBDC in India and was showcased during Global Fintech Fest (GFF) in early September. It was key for Crunchfish to secure a banking partner in India as only the banking apps carries the digital rupee and since it is only the banks that may post transactions on the UPI payment rail. Instant payments with UPI dominate the payment landscape in India and reached more than 10 billion transactions in August. National Payments Corporation of India (NPCI) launched UPI Lite X at GFF to facilitate offline payments. Crunchfish welcomes NPCI’s focus on offline payments and believes Digital Cash compliments UPI Lite X with a more secure and versatile offline payment solution for the Indian payment ecosystem. Outside of India, Crunchfish see great potential for Digital Cash in South-East Asia, Africa and Latin America and in countries with CBDC implementations.

The most significant and disruptive happening within Gesture Interaction happened in June this year. Apple Vision Pro was announced, sparking a race towards new use cases, experiences, and fortunes. Companies worldwide are scaling up and positioning themselves to ride this wave to success. Crunchfish Gesture Interaction products have been ready for this for some time and now we gear up to meet these demands. Our products are proven in the market with many commercial agreements and implementations together with partners like Ximmerse, Lenovo and Oppo. Now is the chance for Crunchfish Gesture Interaction’s growth to accelerate by starting to scale up and capture the new market opportunities. Our lean and efficient organization combined with our versatile product platform puts us in pole position to leverage these opportunities. We notice the excitement in the market after the Apple Vision Pro launch and Crunchfish is ready to deliver “the pinch” and many more gestures to customers and partners to create intuitive and immersive experiences.

To ensure the Company’s working capital needs, and to execute on the market potential of Digital Cash via accelerating current integration projects and thereby focusing on building long-term shareholder value, the Board has resolved to carry out the Rights Issue.

Use of proceeds

Upon full subscription of the Rights Issue, the Company receives net proceeds of approximately SEK 75.2 million after deduction of issue costs of approximately SEK 10.2 million. The net proceeds will then be used to pay off the loan to Corespring Invest AB through set-off, for an amount of SEK 7.5 million, whereafter the remaining proceeds are intended to be used for the following purposes in order of priority:

 • Approximately 70 percent will be used for development, marketing and sales efforts.
 • Approximately 30 percent will be used for working capital.

Terms and Conditions for the Rights Issue

The Board of the Company has resolved, subject to a subsequent approval at an Extraordinary General Meeting in the Company on October 9, 2023, to carry out the Rights Issue in accordance with the following main terms:

 • The subscription price is SEK 7.75 per share.
 • One (1) existing share in Crunchfish entitles to (1) subscription right. Three (3) subscription rights entitle to subscription of one (1) newly issued share in the Company.
 • The Rights Issue comprise a maximum of 11,013,055 shares.
 • The subscription period for subscription of new shares runs from and including October 18, 2023, to and including November 1, 2023.
 • Anyone who, on the record date October 16, 2023, is listed in the share register maintained by Euroclear Sweden AB, has preferential rights to subscribe for shares in the Rights Issue in relation to previous holdings of shares.
 • The Rights Issue will, upon full subscription, provide the Company with approximately SEK 85 million prior to deduction of issue costs.
 • If not all shares are subscribed with the support of subscription rights, the allocation of the remaining shares within the framework of the Rights Issue’s maximum amount shall take place: primarily to those who have subscribed for shares with the support of subscription rights (regardless of whether they were shareholders on the record date or not) and who have registered an interest in subscription of shares without the support of subscription rights and in the event that allocation to these cannot take place in full, allocation must be made pro rata in relation to the number of subscription rights that each of those who have declared an interest in subscribing to shares without the support of subscription rights used for subscription of shares; secondarily to others who subscribed for shares in the Rights Issue without the support of subscription rights and in the event that allocation to these cannot take place in full, allocation must be made pro rata in relation to the total number of shares for which the subscriber has registered for subscription; and thirdly to those who have submitted guarantee commitments regarding the subscription of shares, in proportion to such guarantee commitments. To the extent that allocation in any stage according to above cannot be done pro rata, allocation shall occur by drawing lots.
 • Through the Rights Issue, the number of shares in Crunchfish will increase by a maximum of 11,013,055 shares, from 33,039,167 shares to 44,052,222 shares, and the share capital will increase by a maximum of SEK 506,600.530, from SEK 1,519,801.682 to SEK 2,026,402.212.
 • The Rights Issue entails a dilution of approximately 25 percent for the shareholders who do not participate in the Rights Issue.
 • Trading in Paid Subscribed Shares (Sw. “BTA”) is expected to take place on Nasdaq First North from October 18, 2023, until conversion to shares takes place after the Rights Issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket). Registration with the Swedish Companies Registration Office is expected to take place around week 46, 2023.

Subscription and guarantee commitments

The Company’s second largest shareholder Corespring Invest AB (represented by Chairman of the Board, Göran Linder), which holds 18.1 percent of the shares in the Company, has committed to subscribe for SEK 7.5 million, corresponding to approximately 9 percent of the Rights Issue. According to the subscription commitment, the subscription commitment is to be fulfilled through set-off against the outstanding capital amount of the loan disbursed by Corespring Invest AB to the Company in August, 2023. No compensation is paid for the subscription commitment. In addition, Nordic Underwriting ApS, Buntel AB and Formue Nord Markedsneutral A/S have undertaken to guarantee in the aggregate approximately SEK 43.7 million, corresponding to approximately 51 percent of the Rights Issue, which means that the Rights Issue is secured to approximately 60 percent. For the guarantee commitments, the guarantors will receive cash payment of 12 percent of the guaranteed amount or alternatively, 12 percent of the guaranteed amount in the form of newly issued shares in the Company, at the same terms as shares issued in the Rights Issue.

In order to enable the issue of shares as guarantee compensation to the guarantors who choose to receive guarantee compensation in the form of newly issued shares, the Board has proposed that the Extraordinary General Meeting on October 9, 2023, which is proposed to resolve on approval of the Rights Issue, also resolves to authorize the Board to resolve on the issue of such shares to guarantors.

Preliminary timetable for the Rights Issue

October 9, 2023       Extraordinary General Meeting.
October 12, 2023    Last day of trading in the share with the right to participate in the Rights Issue.
October 13, 2023    First day of trading in the share without the right to participate in the Rights Issue.
October 16, 2023    Publication of the Prospectus (expected).
October 16, 2023    Record date for participation in the Rights Issue.
October 18 – November 1, 2023              Subscription period.
October 18 – October 27, 2023                Trading in subscription rights on Nasdaq First North.
October 18, 2023 – Until the Rights Issue is registered at the Swedish Companies Registration Office Trading in BTA.
November 3, 2023 Estimated date for publication of the outcome of the Rights Issue

Extraordinary General Meeting

The Board’s resolution on the Rights Issue is subject to approval by the Extraordinary General Meeting on October 9, 2023. Notice of the Extraordinary General Meeting will be announced in a separate press release.

New date for publication of the Q3 report

Due to the Rights Issue, the Company has decided to postpone the publication of the interim report for the third quarter of 2023 from November 15, 2023 to November 30, 2023.

The Prospectus

Complete terms and conditions for the Rights Issue and other information about the Company will appear in the Prospectus.

Advisors

Västra Hamnen Corporate Finance AB is financial advisor and Setterwalls Advokatbyrå AB is legal advisor to Crunchfish in connection with the Rights Issue. Nordic Issuing AB acts as issuer agent in connection with the Rights Issue.

For more information:

Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB

+46 708 46 47 88

joachim.samuelsson@crunchfish.com

This information is such information as Crunchfish AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 06:00 CEST on September 20, 2023.

About Crunchfish – crunchfish.com

Crunchfish is a deep tech company developing a Digital Cash platform for Banks, Payment Services and CBDC implementations and Gesture Interaction technology for AR/VR and automotive industry. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with a subsidiary in India.

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se.Telephone +46 40 200 250.

Important information

The information in this press release does not contain or constitute an offer to acquire, subscribe or otherwise trade in shares or other securities in Crunchfish. No action has been taken and measures will not be taken to permit a public offering in any jurisdictions other than Sweden, Denmark, Finland and Norway. Any invitation to the persons concerned to subscribe for shares in Crunchfish will only be made through the Prospectus that Crunchfish estimates to publish on 16 October 2023 on Crunchfish’s website, https://www.crunchfish.com. The upcoming approval of the Prospectus by the Swedish Financial Supervisory Authority shall not be regarded as an approval of the shares or any other securities. This release is however not a prospectus in accordance with the definition in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regulation”) and this announcement does not identify or suggest, or purport to identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in shares or other securities in Crunchfish. In order for investors to fully understand the potential risks and benefits associated with a decision to participate in the Rights Issue, any investment decision should only be made based on the information in the Prospectus. Thus, investors are encouraged to review the Prospectus in its entirety. In accordance with article 2 k of the Prospectus Regulation this press release constitutes an advertisement.

The information in this press release may not be released, distributed or published, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Belarus, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Russia, Singapore, South Africa, South Korea, Switzerland or any other jurisdiction in which such action would be unlawful or would require registration or any other measures than those required by Swedish law. Actions in violation of these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws. No shares or other securities in Crunchfish have been registered, and no shares or other securities will be registered, under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or the securities legislation of any state or other jurisdiction in the United States of America and no shares or other securities may be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States of America, except under an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act and in compliance with the securities legislation in the relevant state or any other jurisdiction of the United States of America.

Within the European Economic Area (“EEA”), no public offering of shares or other securities (“Securities”) is made in other countries than Sweden, Denmark, Finland and Norway. In other member states of the EU, such an offering of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption in the Prospectus Regulation. In other member states of the EEA which have implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption in the Prospectus Regulation and/or in accordance with an applicable exemption under a relevant national implementation measure. In other member states of the EEA which have not implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption under national law.

In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities described herein is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, “qualified investors” (within the meaning of the United Kingdom version of the EU Prospectus Regulation (2017/1129/ EU) which is part of United Kingdom law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”); (ii) high net worth entities etc. falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) such other persons to whom such investment or investment activity may lawfully be made available under the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In the United Kingdom, any investment or investment activity to which this communication relates is available only to, and will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.

This press release may contain forward-looking statements which reflect the Company’s current view on future events and financial and operational development. Words such as “intend”, “expect”, “anticipate”, “may”, “believe”, “plan”, “estimate” and other expressions which imply indications or predictions of future development or trends, and which are not based on historical facts, are intended to identify forward-looking statements. Forward-looking statements inherently involve both known and unknown risks and uncertainties as they depend on future events and circumstances. Forward-looking statements do not guarantee future results or development and the actual outcome could differ materially from the forward-looking statements.

Download as PDF


Crunchfish and LISNR Partner to Enable Offline Payments

Using LISNR Radius and Digital Cash by Crunchfish, merchants and banks now have a turn-key proximity-based payment solution.

Crunchfish, a deep tech company developing a Digital Cash platform for Banks, Payment Services and CBDC implementations, has inked a partnership with LISNR, the global leader in proximity verification using data-over-sound, to offer a turnkey proximity-based payment solution for merchants and banks.

By integrating LISNR’s Radius Software Development Kit (SDK) and Crunchfish’s Digital Cash offering, mobile wallets are now provided with a payment offering for retail, gas station and transit users which is frictionless, always available, and easy to implement. With digital payments in the Asia Pacific region expected to grow at a CAGR of 23.91% until 2027, the region was in need of an offline payment solution.  

The solution from Crunchfish and LISNR offers 100% offline availability to seamlessly recognize consumers at point of entry, delivers loyalty offers, and provides a secure checkout experience, all through a mobile wallet. Lack of internet connectivity is no longer problematic in rural areas; at crowded sporting arenas, concerts and festivals; or in airplanes, trains, and ferries. Mobile wallet providers can now offer consumers and merchants an end-to-end solution without disrupting payment services.

“LISNR is a valuable Digital Cash partner with respected, secured, and trusted solutions that will help to facilitate Digital Cash on a wide variety of use cases. Regardless of region, every consumer device has access to a built-in speaker and microphone, enabling a secure seamless interaction between a payer and payee in proximity. With the growing demand for offline and CBDC payments evolving across the globe, the Crunchfish and LISNR partnership will position both sides to evolve, expand, and grow together.” – Patrik Lindeberg, CEO, Crunchfish Digital Cash AB

“We are thrilled to partner with Crunchfish, enabling person present payments in an ever changing ecosystem. The Crunchfish team communicated to us that with LISNR’s evolving ability to outperform current modalities such as QR Code and NFC, our capabilities provide a valuable identification and authentication experience for consumers and merchants alike. As speakers and microphone provide the lowest transactional cost, enabling a safe, secure, and frictionless experience continues to expand financial inclusion and accessibility.” – Eric Allen, CEO, LISNR

For more information, please contact:
Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

The information was provided by the contact person above for publication on 5th Septembert at 08:00 EST.  Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

About Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish is a deep tech company developing a Digital Cash platform for Banks, Payment Services and CBDC implementations and Gesture Interaction technology for AR/VR and automotive industry. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with a subsidiary in India.

About LISNR – lisnr.com
LISNR’s proximity solutions ensure secure, seamless and contactless data transfer. Powered by a ubiquitous device & OS platform, LISNR’s non-captive near-field association provides proof-present authentication enabled through proximity tokens. From entry validation to payments and fulfillment, LISNR empowers merchant micro-moments across the customer journey. Headquartered in Cincinnati, LISNR is currently deployed in 8 countries via multiple global partners. LISNR powers transactions and connects the online to offline customer journey globally with the most advanced near Ultrasonic Data Platform. Founded in 2012, LISNR’s major investors include Visa, Intel, Jump Capital, Mercury Fund, R/GA, and Synchrony Financial. To learn more about the LISNR technology visit: http://www.lisnr.com or email info@lisnr.com.

Download as PDF


Offline payment scalability – new webinar by Crunchfish in partnership with Lipis Advisors

Offline payment interoperability was the topic of the webinar in the series Enabling offline payments in an online world to discuss the 5th white paper – A practical guide for offline payment scalability, that Lipis Advisors released in partnership with Crunchfish. A panel discussion with participation from Ripple, Lipis Advisors and Crunchfish followed the presentation of the white paper.

The webinar started with Bonni Brodsky, Payment experts at Lipis Advisors presenting key insights of the offline payment scalability white paper, followed by moderated Q&A with a panel and the audience. In the panel for the webinar were Anthony Ralphs, Director Management CBDC at Ripple, Joachim Samuelsson, CEO at Crunchfish, and Bonni Brodsky from Lipis Advisors. The webinar was moderated by Johan Wester.

The recording of the webinar discussing offline payment scalability is now available.  All previous webinars are available on our website and  YouTube channel. Subscribe to never miss when we publish new episodes.

For more information, please contact:
Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

The information was provided by the contact person above for publication on 1st September 2023 at 13:45 CET.

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

About Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish is a deep tech company developing a Digital Cash platform for Banks, Payment Services and CBDC implementations and Gesture Interaction technology for AR/VR and automotive industry. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with a subsidiary in India.

Download as PDF


Offline payment scalability white paper released by Lipis Advisors in partnership with Crunchfish

Lipis Advisors in partnership with Crunchfish released today the fifth white paper in the series “Enabling offline payments in an online world” with the title “Scalability “. A webinar covering the key insights of the whitepaper will be held tomorrow morning streamed live at 8 am CET /11.30 IST.

This whitepaper will be followed up with a webinar streamed live on September 1st at 8 am CET / 11.30 IST. Watch the video trailer for this webinar and register following this link. The webinar will be live streamed on Zoom and LinkedIn, it will also be recorded. All webinars in the series are available here.

The webinar will start with a short presentation of the white paper, followed by moderated Q&A with a panel and the audience. The panel for the fifth webinar will feature Bonni Brodsky Payment expert at Lipis Advisors, Anthony Ralphs Director Management CBDC at Ripple and Joachim Samuelsson CEO at Crunchfish. The webinar is moderated by Johan Wester.

The previous four white papers in the series Enabling offline payments in an online world focused on offline payment design, security, privacy and interoperability. All webinars in the series are available here.​​​​​

For more information, please contact:
Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

The information was provided by the contact person above for publication on 31st August 2023 at 12:00 CET.  Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

About Lipis Advisors – lipisadvisors.com
Lipis Advisors is a Berlin-based strategic consulting firm focused exclusively on the payments sector. Our expertise has expanded over the years, evolving from research-driven comparative analysis of core payment systems to strategic advice for diverse stakeholders on topics ranging from cryptocurrencies, CBDCs, digital banking, real-time payments, fraud mitigation, payment design and implementation. We have provided consulting services to clients in 40+ countries around the world, including international organizations, financial institutions, payment service providers, fintechs, payment schemes, payment system operators, technology vendors, industry associations, and regulators.

About Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish is a deep tech company developing a Digital Cash platform for Banks, Payment Services and CBDC implementations and Gesture Interaction technology for AR/VR and automotive industry. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with a subsidiary in India.

Download as PDF


Crunchfish is official Offline Payments Partner at the Global Fintech Fest in India

Crunchfish will next week attend the Global Fintech Fest in Mumbai, the largest fintech event in India, as official Offline Payments Partner. The patented Digital Cash solution will be showcased at the exhibition and Crunchfish’s CEO Joachim Samuelsson will host a panel discussion on “The impact of offline payments in a digital world: Robustness, Privacy and Inclusion”.

​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​Crunchfish is the official Offline Payments Partner to the Global Fintech Fest 2023 (GFF) in Mumbai, India. GFF is held September 5-7 and is the largest fintech conference in India, with expected +50,000 visitors and +500 exhibitors from over 125 countries.  

Crunchfish will exhibit its patented Digital Cash solutions in booth I8-I9 with live demos and presentations. Crunchfish’s joint solution with IDFC First Bank will be showcased by IDFC First Bank at the RBI Experience Center. As the official Offline Payments Partner, CEO Joachim Samuelsson will host and moderate a panel discussion on the topic: “The impact of offline payments in a digital world: Robustness, Privacy and Inclusion”. The panel includes senior experts Lalitha Natarajan, Head of Digital Partnerships, D2C business and Payments at IDFC FIRST Bank, Ravindra Govindani, Product Head – Off-Amazon Payments at Amazon Pay, Mehul Mistry, Global Head of Strategy, Digital Financial Services, Marketing & Partnerships at Wibmo and Prasanna Lohar, President at India Blockchain Forum. The panel takes place 2:50 PM, September 5th in Hall 204 A&B.

“We are very honored to be the official Offline Payments Partner to GFF 2023, the most important fintech event in India. We will both be present at the exhibition floor where we will showcase Digital Cash solutions and hosting a session on offline payments with very prominent panelists. To this we have also several interesting meetings booked with banks, payment service providers and platform providers. It will be a very busy and exciting week.", says Joachim Samuelsson, Crunchfish’s CEO.

About GFF 2023https://globalfintechfest.com
Global Fintech Fest (GFF) is the largest fintech conference in India, jointly organized by the National Payments Corporation of India (NPCI), the Payments Council of India (PCI), and the Fintech Convergence Council (FCC). With GFF, the aim is to provide a singular platform for fintech leaders to foster collaborations and develop a blueprint for the future of the industry.

GFF 2023, the fourth edition of the conference, will take place from September 5 to 7, 2023 at the Jio World Centre in Mumbai. The theme of GFF 2023 is Global Collaboration for a Responsible Financial Ecosystem – Inclusive | Resilient | Sustainable.

For more information, please contact:
Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

The information was provided by the contact person above for publication on 31 August 2023 at 08:30 CET.

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

About Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish is a deep tech company developing a Digital Cash platform for Banks, Payment Services and CBDC implementations and Gesture Interaction technology for AR/VR and automotive industry. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with a subsidiary in India.

Download as PDF