Crunchfish möjliggör digitala kontanter som default betalmedel vid mobil realtidsbetalning

2020-02-11|

Crunchfishs patentsökta friktionsfria mobilbetalningar även off-line (https://www.crunchfish.com/investors/pressmeddelanden/crunchfish-mojliggor-friktionsfri-mobilbetalning-aven-off-line/), bygger på ett saldo off-line, som hanteras lokalt i betalningsappen på mobilen. Crunchfish möjliggör att detta saldo off-line, här kallade digitala kontanter, används som standard vid alla mobila realtidsbetalningar. Endast om betalaren inte har täckning för en betalning med digitala kontanter, kontrolleras om täckning finns på betalarens bankkonto on-line, vilket är standard vid dagens mobila realtidsbetalningar.

När mobila realtidbetalningar verifieras lokalt i första hand, minskas signaleringen on-line avsevärt, eftersom det inte behövs någon auktorisation on-line i betalögonblicket om det finns tillräckligt med digitala kontanter. Godkännandet av transaktionen snabbas upp eftersom det sker lokalt och oberoende av access on-line. Den sekventiella logiska separeringen mellan lokal auktorisation off-line och efterföljande settlement on-line medger också att betalaren kan tillåtas vara anonym även vid digital betalning, och kan därmed efterlikna kontantbetalning, om det är önskvärt av personliga integritetsskäl.

När kontanterna minskar i vårt samhälle funderar Sveriges och andra länders riksbanker på att även garantera en elektronisk valuta, en så kallad e-krona, som komplement till kontanter. Två kompletterande utföringsformer utreds. Dels en registerbaserad e-krona där varje transaktion finns registrerad i en centralt hållen bokföring byggd på blockkedjor och dels en värdebaserad e-krona. Kontanter är ett värdebaserat betalmedel och de egenskaper som den värdebaserade e-kronan behöver ha stöd för är att betalaren skall få vara anonym och att betalmedlet måste fungera även utan access on-line. Crunchfishs patentsökta digitala kontanter medger båda dessa egenskaper och är därför enligt styrelsens bedömning en kandidat i planerna på en värdebaserad e-krona.

I framtiden kommer mobilen vara våra personliga bankomater där vi hämtar hem digitala kontanter närhelst vi har online koppling. Crunchfish har även patentsökt automatiska uttag eller insättningar för att alltid ha den mängd digitala kontanter som önskas. Varje gång användaren är online flyttas pengar antingen till eller från bankkontot till den lokala appen för att alltid motsvara det belopp som användaren önskar ha tillgång till i sin mobilapp.
 

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2020.

Ladda ner som PDF