Kommuniké från årsstämma i Crunchfish AB

Årsstämma i Crunchfish AB (publ), org nr (556804-6493), har hållits i Malmö den 22 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Disposition av vinstmedel samt ansvarsfrihet

Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 149 041 601 kr överförs i ny räkning, att ingen utdelning ska lämnas, samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Arvode till styrelse och revisorn

Stämman beslutade att styrelseledamöterna ersätts med vardera två prisbasbelopp och fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande (båda exklusive sociala avgifter). Reskostnader ersätts enligt bolagets gällande regler. Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Göran Linder, Joachim Samuelsson, Malte Zaunders, Susanne Hannestad och Robert Ekström samt om nyval av Joakim Nydemark, alla som ordinarie ledamöter. Göran Linder omvaldes som styrelsens ordförande. Stämman omvalde även Mazars AB som revisor, även fortsättningsvis med auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier mm

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning, som (efter konvertering/teckning) innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Incitamentsprogram för bolagets anställda och nyckelpersoner

Stämman beslutade om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 500 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare, anställda och konsulter.

Protokoll från stämman mm

Protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, https://www.crunchfish.com/investors/bolagsstamma/, senast under vecka 22.

Crunchfish AB (publ)

Styrelsen

For more information, please contact:

Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB

+46 708 46 47 88

joachim.samuelsson@crunchfish.com 

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

About Crunchfish –crunchfish.com

Crunchfish is a deep tech company developing a Digital Cash platform for Banks, Payment Services and CBDC implementations and Gesture Interaction technology for AR/VR, e-commerce, and the automotive industry. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and a subsidiary in India.