Investors

New date for publication of Crunchfish’s interim report for the third quarter 2021

2021-09-10|

Following the announcement of the rights issue of shares and warrants in Crunchfish AB, the Board of Directors of Crunchfish has decided to postpone the disclosure of the interim report for the third quarter 2021. New publication date is November 30, 2021.

Crunchfish has, subject to approval by the Extraordinary General Meeting on September 16, 2021, resolved to carry out a rights issue of shares and warrants, with a subscription period between October 11-25, 2021. Hence, the Board of Directors has decided to postpone the disclosure of the interim report for the third quarter 2021 to November 30, 2021. The report will be available here: https://www.crunchfish.com/investors/

For more information, please contact:
Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Erik Berggren, IR Manager
+46 726 01 16 73
erik.berggren@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

Download as PDF


Kallelse till extra bolagsstämma i Crunchfish AB

Styrelsen i Crunchfish AB (publ), org. nr 556804-6493, kallar härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 september 2021.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning av det virus som orsakar covid-19, har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida den 16 september 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 september 2021, dels ha anmält sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 september 2021.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 10 september kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller e-post

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Förhandsröstning sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till bolaget per post till adressen Crunchfish AB, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö (märk brevet ”Bolagsstämma”) eller per e-post till adressen bolagsstamma@crunchfish.com. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, https://www.crunchfish.com/investors/bolagsstamma/, och tillhandahålls på begäran. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 september 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Om aktieägaren låter ett ombud förhandsrösta för dess räkning ska fullmakt bifogas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, https://www.crunchfish.com/investors/bolagsstamma/.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
 7. Stämmans avslutande

_____________________

Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Crunchfish AB (publ) 2021-09-16

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Nomineringskommittén, som består av Joachim Samuelsson och Göran Linder och per dagen för denna kallelse representerar 44,1 % av antalet aktier och röster i bolaget, föreslår att styrelsens ordförande Göran Linder ska vara ordförande vid stämman, eller om han inte kan delta vid stämman, annan person som styrelsen anvisar.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringspersonen.

§ 3 Val av en eller två justeringspersoner

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Stephan Carlqvist, eller vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 6 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 27 augusti 2021 om emission av högst 859 036 units bestående av aktier och teckningsoptioner på följande villkor:

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

 • från och med den 11 oktober 2021 till och med den 25 oktober 2021. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt ett av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av.

Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 28 348 190 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar till stämman

Fullständiga förslag till beslut och anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen samt övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär och poströstningsformulär, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på adress Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö och på bolagets webbplats, www.crunchfish.com senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget under adress Bolagsstämma, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö eller via e-post på adress bolagsstamma@crunchfish.com senast måndagen den 6 september 2021. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats https://www.crunchfish.com/bolagsstamma/ och på dess huvudkontor på i Malmö senast lördagen den 11 september 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Malmö i augusti 2021
Crunchfish AB (publ)
Styrelsen

For more information, please contact:
Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

About Crunchfish – crunchfish.com/digitalcash
Crunchfish is a technical pioneer in Digital Cash payments, with a two-step payment process, first clearing offline followed by online settlement. Crunchfish also has businesses in Food Waste and Gesture Interaction. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with representation in India.


Crunchfish carries out a fully guaranteed rights issue of units of approximately SEK 64 million

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

Crunchfish AB (publ) (“Crunchfish” or the “Company”), which is listed on Nasdaq First North Growth Market (“Nasdaq First North”), has today, August 27, 2021, subject to approval by the Extraordinary General Meeting on September 16, 2021, resolved to carry out an issue of shares and warrants (“Units”) with preferential rights for existing shareholders of approximately SEK 64 million before issue costs (the “Rights Issue”). Upon full exercise of all warrants, Crunchfish may receive additional issue proceeds of maximum approximately SEK 64 million before issue costs. The Rights Issue is 100 percent covered by subscription commitments and guarantee commitments from Midroc Invest AB, Wilhelm Risberg and Fredrik Lundgren. The Rights Issue requires approval at the Extraordinary General Meeting on September 16, 2021. Notice of the Extraordinary General Meeting will be published in a separate press release.

Background and reason for the rights issue
Crunchfish is a technical pioneer in Digital Cash payments, with a two-step payment process, first clearing offline followed by online settlement. Crunchfish also has businesses in Food Waste and Gesture Interaction.

Cash goes digital around the world. Card, instant and crypto are the three digital payment schemes of today. In addition, central banks around the world are planning to digitize cash as Central Bank Digital Currency (CBDC). Crunchfish Digital Cash Wallet xoxo.cash compliments these schemes with a robust, interoperable and exceptionally flexible payment service, replicating the properties of paying with physical cash.

Recently, Digital Cash reached an important milestone by integrating the Company´s solution with V-OS Virtual Secure Element. This means that the Digital Cash Wallet runs as a trusted application within V-OS, in isolation from the unsecure environment of the mobile phone. With this release Crunchfish has begun providing the Company´s Digital Cash solution to payment services, moving focus from development to integrations and pilots.

Crunchfish has started an integration with a major payment player in India. In Southeast Asia, an integration with a leading mobile operator that offers mobile payment services has been initiated. In Sweden, there are current discussions with Swish to develop a solution attractive to their member banks. In addition, Crunchfish has also been invited to opportunities by partners on other markets. As the Company sees the greatest market potential within Digital Cash, Crunchfish is undergoing a reorientation with increased focus on this market segment.

The Food Waste business area is built on a granted Swedish patent. The patent has been challenged and we are in the process of investigating its merit. We have been given until December to respond by the Swedish Patent Office, but we have concluded that it is likely that we must modify the patent and potentially reconsider the commercial viability of this business area.

Crunchfish has a world-class solution within gesture interaction. Gestures recently took a major leap by extending our XR Skeleton product to include full body tracking. This enables additional use cases, such as TV interaction with hands and body as a replacement of the remote control and full body interaction with large digital signage screens. What impresses is the speed of development as we went from hand to full body interaction in a very short time. This clearly demonstrates our technical prowess and the versatility of our skeleton gesture control system.

Crunchfish further develops the gesture control products where support for several simultaneous camera sensors and simultaneous two-hand gestures will be important areas to meet all types of hardware configurations. By also combining the next generation of neural networks with huge amounts of data, simulated backgrounds, and different lighting conditions, the XR Skeleton will continue to excel as one of the leading products for gesture control on the market.

To ensure the Company’s working capital needs, development of Digital Cash and Gesture Interaction and to execute on the market potential of Digital Cash via accelerating current integration projects and thereby focusing on building long-term shareholder value, as well as restructure the Company’s financial position by repaying the current loans from the Company’s major shareholders, the Board has resolved to carry out the Rights Issue. Upon full subscription, the Rights Issue is estimated to contribute approximately SEK 64 million to Crunchfish, before deduction of issue costs of approximately SEK 5 million. The net proceeds are intended to be used in the order of priority below:

SEK 25 million: repay loan;
SEK 24 million: development, marketing and sales efforts; and
SEK 10.4 working capital.

If all warrants in the Rights Issue are exercised, the Company will receive an additional maximum of approximately SEK 64.4 million before deduction of issue costs of approximately maximum SEK 1.5 million. The additional net proceeds are intended to be distributed as follows and if not, all measures can be implemented, according to the priorities below.

34%: development;
33%: sales and marketing; and
33%: working capital.

Terms and Conditions for the Rights Issue
On August 27, 2021, the Board of Crunchfish, subject to approval by the Extraordinary General Meeting on September 16, 2021, resolved to carry out the Rights Issue in accordance with the following main terms:

 • Those who are registered as shareholders in Crunchfish on the record date have a preferential right to subscribe for Units in the Company in relation to the existing shareholding in the Company. Shareholders in the Company receive one (1) unit right for each one (1) share held on the record date.
 • Thirty-three (33) unit rights entitle to subscription of one (1) Unit in the Company. Each Unit contains three (3) newly issued shares and two (2) warrant of series 2021 issued free of charge.
 • The Rights Issue comprise a maximum of 859,036 Units. The Rights Issue thus entails an issue of a maximum of 2,577,108 shares and a maximum of 1,718,072 warrants of series 2021.
 • The subscription price is SEK 75 per Unit, which corresponds to a subscription price of SEK 25 per share. The warrants are issued free of charge.
 • The subscription period for subscription of Units runs from and including October 11, 2021 to and including October 25, 2021.
 • If not all Units are subscribed for by exercise of unit rights, allotment of the remaining Units shall be made within the highest amount of the Rights Issue: firstly, to those who have subscribed for Units by exercise of unit rights (regardless of whether they were shareholders on the record date or not) and who have applied for subscription of Units without exercise of unit rights and if allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of unit rights that each and every one of those, who have applied for subscription of Units without exercise of unit rights, have exercised for subscription of Units; secondly, to those who have applied for subscription of Units without exercise of unit rights and if allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of Units the subscriber in total has applied for subscription of Units; and thirdly, to those who have provided guarantee commitments regarding subscription of Units, in proportion to such guarantee commitments. To the extent that allotment in any section above cannot be done pro rata, allotment shall be determined by drawing of lots.
 • Through the Rights Issue, the number of shares in Crunchfish will increase by a maximum of 2,577,108 shares, from 28,348,190 shares to 30,925,298 shares, and the share capital will increase by a maximum of SEK 118,546.968 , from SEK 1,304,016,740 to SEK 1,422,563.708. Upon full subscription in the Rights Issue, the Company receives initial issue proceeds of approximately SEK 64.4 million before issue costs and excluding the additional capital contribution that may be added when exercising the warrants.
 • The Rights Issue entails a dilution of approximately 8.3 percent for the shareholders who do not participate in the rights issue. In the event that all warrants are also fully exercised for subscription of new shares in the Company, the number of shares will increase by an additional 1,718,072 shares to a total of 32,643,370 shares and the share capital will increase by an additional SEK 79,031,312 to SEK 1,501,595.020. This corresponds to a further dilution from the warrants of approximately 5.3 percent. Upon a fully subscribed Rights Issue and full exercise of the warrants, the total dilution can amount to a maximum of approximately 13.2 percent.
 • Trading in Paid Subscribed Units (Sw. “BTU”) is expected to take place on Nasdaq First North from October 11, 2021 until conversion to shares and warrants takes place after the Rights Issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office (Sw.  Bolagsverket). Registration with the Swedish Companies Registration Office is expected to take place around week 46, 2021.

Terms and Conditions for warrants series 2021

 • One (1) warrant of series 2021 entitle the right to subscribe for one (1) new share in the Company, during the period from and including December 5, 2022 to and including December 19, 2022 against cash payment where the subscription price is set at 70 percent of the volume-weighted average price for the Company’s share on the Nasdaq First North Growth Market during the period from and including November 16 to and including November 30, 2022, however, not more than SEK 37.50 and not less than the quota value of SEK 0.046.
 • The warrants are intended to be admitted to trading on Nasdaq First North after final registration of the Rights Issue with the Swedish Companies Registration Office.

Subscription and guarantee commitments
The Company’s second largest shareholder Midroc Invest AB, (represented by Chairman of the Board Göran Linder), which holds 17.6 percent of the share capital, has committed to subscribe for shares for its share of the Rights Issue, approximately SEK 11.4 million. In addition, Wilhelm Risberg and Fredrik Lundgren will receive all of Femari Invest AB´s (owned by CEO Joachim Samuelsson) Unit rights, and have undertaken to subscribe for shares in the Rights Issue for the full number of Unit rights, corresponding to an amount of approximately SEK 28.4 million. No compensation is paid for the subscription commitments. Wilhelm Risberg and Fredrik Lundgren have also undertaken to guarantee the remaining 55 percent of the Rights Issue, corresponding to an amount of approximately SEK 36 million. For the guarantee undertakings the guarantors will receive cash payment of 5 percent of the committed capital, corresponding to SEK 1.8 million. The Rights Issue is thus 100 percent covered by subscription commitments and guarantee commitments. Subscription commitments and guarantee commitments have not been secured via a prior transaction, bank guarantee or similar transactions.

Lock-up
The Company’s largest shareholders, CEO Joachim Samuelsson and Midroc Invest AB (represented by Chairman of the Board Göran Linder), have entered into lock-up agreements covering their entire current shareholding, as well as the shares and warrants subscribed for in the Rights Issue through subscription commitment. The lock-up agreement applies from today´s date until the date that falls 6 months after the last day of the subscription period.

Preliminary timetable for the Rights Issue

September 16, 2021                   Extraordinary General Meeting

October 5, 2021                                                    Last day of trading in the share with the right to participate in the Rights Issue

October 6, 2021                                                    Publication of the prospectus (expected)

October 7, 2021                                                    Record date for participation in the Rights Issue

October 11 – October 25, 2021 Subscription period

October 11 – October 20, 2021 Trading in unit rights

October 11, 2021 – Until the Rights Issue is registered at the Swedish Companies Registration Office – Trading in paid subscription units (Sw. “BTU”)

October 28, 2021                                                  Estimated date for publication of the outcome of the Rights Issue

Extraordinary General Meeting
The Board’s resolution on the Rights Issue is subject to approval by the Extraordinary General Meeting on September 16, 2021. Notice of the Extraordinary General Meeting will be announced in a separate press release. In light of the ongoing Covid-19 pandemic and in order to reduce the risk of infection spreading, the Board has resolved that the Extraordinary General Meeting will be held only by advance voting (postal vote) in accordance with temporary legislation.

Prospectus
Complete terms and conditions for the Rights Issue and other information about the Company will appear in the prospectus (the “Prospectus”) which is expected to be published by the Company around October 6, 2021.

Financial and legal advisors
Västra Hamnen Corporate Finance AB is financial advisor and Setterwalls Advokatbyrå AB is legal advisor to Crunchfish in connection with the Rights Issue.

For more information, please contact:
Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Erik Berggren, IR Manager
+46 726 011 673
erik.berggren@crunchfish.com

This information is such information that Crunchfish AB is obliged to publish in accordance with the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted, through the care of the above contact person, for publication on August 27, 2021.

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

About Crunchfish – crunchfish.com/digitalcash

Crunchfish is a technical pioneer in Digital Cash payments, with a two-step payment process, first clearing offline followed by online settlement. Crunchfish also has businesses in Food Waste and Gesture Interaction. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with representation in India.

Important information

The information in this press release does not contain or constitute an offer to acquire, subscribe or otherwise trade in shares, warrants or other securities in Crunchfish. No action has been taken and measures will not be taken to permit a public offering in any jurisdictions other than Sweden. Any invitation to the persons concerned to subscribe for Units in Crunchfish will only be made through the Prospectus that Crunchfish estimates to publish on October 7, 2021 on https://www.crunchfish.com/investors/. The upcoming approval of the Prospectus by the Swedish Financial Supervisory Authority shall not be regarded as an approval of the shares, warrants or any other securities. This release is however not a prospectus in accordance to the definition in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regulation” and this announcement does not identify or suggest, or purport to identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in shares, warrants or other securities in Crunchfish. In order for investors to fully understand the potential risks and benefits associated with a decision to participate in the Rights Issue, any investment decision should only be made based on the information in the Prospectus. Thus, investors are encouraged to review the Prospectus in its entirety. In accordance with article 2 k of the Prospectus Regulation this press release constitutes an advertisement.

The information in this press release may not be released, distributed or published, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, South Korea, Switzerland or any other jurisdiction in which such action would be unlawful or would require registration or any other measures than those required by Swedish law. Actions in violation of these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws. No shares, warrants or other securities in Crunchfish have been registered, and no shares, warrants or other securities will be registered, under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or the securities legislation of any state or other jurisdiction in the United States of America and no shares, warrants or other securities may be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States of America, except under an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act and in compliance with the securities legislation in the relevant state or any other jurisdiction of the United States of America.

Within the European Economic Area (“EEA”), no public offering of shares, warrants or other securities (“Securities”) is made in other countries than Sweden. In other member states of the EU, such an offering of Securities may only be made in accordance with the Prospectus Regulation. In other member states of the EEA which have implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption in the Prospectus Regulation and/or in accordance with an applicable exemption under a relevant national implementation measure. In other member states of the EEA which have not implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption under national law.

In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities described herein is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, “qualified investors” (within the meaning of the United Kingdom version of the EU Prospectus Regulation (2017/1129/ EU) which is part of United Kingdom law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”); (ii) high net worth entities etc. falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) such other persons to whom such investment or investment activity may lawfully be made available under the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In the United Kingdom, any investment or investment activity to which this communication relates is available only to, and will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.

This press release may contain forward-looking statements which reflect the Company’s current view on future events and financial and operational development. Words such as “intend”, “expect”, “anticipate”, “may”, “believe”, “plan”, “estimate” and other expressions which imply indications or predictions of future development or trends, and which are not based on historical facts, are intended to identify forward-looking statements. Forward-looking statements inherently involve both known and unknown risks and uncertainties as they depend on future events and circumstances. Forward-looking statements do not guarantee future results or development and the actual outcome could differ materially from the forward-loo

Download as PDF


Crunchfish publishes half-year report for 2021

Today, Crunchfish AB (“Crunchfish”) publishes the company’s half-year report for the second quarter and first six months 2021. Below is a brief summary of the report.

Group financials 2021-04-01
2021-06-30
2020-04-01
2020-06-30
2021-01-01
2021-06-30
2020-01-01
2020-06-30
Net sales (SEK) 916,575 2,330,489 2,017,787 4,278,383
Profit or loss before tax (SEK) -8,629,724 -6,886,491 -16,395,669 -13,377,109
Earnings per share (SEK) -0.30 -0.25 -0.58 -0.50
Equity-assets-ratio (%) 48.4% 86.2% 48.4% 86.2%
Total cash and bank balances (SEK) 1,384,899 23,501,155 1,384,899 23,501,155

The report is available as an attached document to this press release as well as through the company’s website.

Comments from our CEO Joachim Samuelsson
”We see a great market potential when payment providers implement Digital Cash to enable offline payments. Hence, Crunchfish is undergoing a reorientation towards Digital Cash by giving increased priority to that market segment. We have now started integrations with major payment players. As integration and pilots will take some time we investigate our options on how to finance the next phase on our journey.”

At 09:00 CEST/12:30 IST, a live webinar about the report will be hosted on Zoom together with Alf Riple from Västra Hamnen Corporate Finance. To participate at this webinar, registration is done via the following link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lRVT980CSROmai8XpK3TKw  

A recording of this webinar will also be available afterwards on Crunchfish’s website as well as Västra Hamnen Corporate Finance’s website.

For more information, please contact:
Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Erik Berggren, IR Manager
+46 726 011 673
erik.berggren@crunchfish.com

This information is information that Crunchfish AB is obliged to publish in accordance to the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the contact person above for publication on August 26, 2021.

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

Download as PDF


Invitation to a webinar about Crunchfish’s half-year report for Q2 and first six months 2021

2021-08-25|

On Thursday, August 26 at 08:30 CEST/12:00 IST, Crunchfish AB (“Crunchfish”) publishes its half-year report for Q2 and first six months 2021. At 09:00 CEST / 12:30 IST, a live webinar about the report will be hosted on Zoom together with Alf Riple from Västra Hamnen Corporate Finance.

In order to participate at this webinar, registration is done via the following link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lRVT980CSROmai8XpK3TKw

A recording of this webinar will also be available afterwards on Crunchfish’s website as well as Västra Hamnen Corporate Finance’s website.

For more information, please contact:
Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Erik Berggren, IR Manager
+46 726 011 673
erik.berggren@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

Download as PDF