Videos

Crunchfish publishes half-year report for 2022

Today, Crunchfish AB (“Crunchfish”) publishes the company’s half-year report for the second quarter and first six months 2022. Below is a brief summary of the report.

 

Group financials 2022-04-01

2022-06-30   

2021-04-01

2021-06-30   

2022-01-01

2022-06-30   

2021-01-01

2021-06-30   

         
Net sales (SEK) 134,437    916,575    350,786    2,017,787   
Profit or loss before tax (SEK) -6,748,539    -8,629,724    -13,481,376    -16,395,669   
Earnings per share (SEK) -0.22    -0.30    -0.44    -0.58   
Equity-assets-ratio (%) 86.1%    48.4%    86.1%    48.4%   
Total cash and bank balances (SEK) 19,054,706    1,384,899    19,054,706    1,384,899   

 

 

The report is available as an attached document to this press release as well as through the company’s website.

 

Comment from CEO Joachim Samuelsson

India leads the world when it comes to real-time payments. The volumes are already huge and it will only accelerate further. Key drivers for the future are offline payments and central bank involvement via regulatory guidelines and innovation support. Crunchfish has the offline payment solution required and we are ready to deliver. Within Gesture Interaction our XR Skeleton Stereo is getting a lot of attention and is being delivered to leading computer vision players.”

 

At 09:00 CET/13:30 IST, a live webinar about the report will be hosted on Zoom where Crunchfish CEO Joachim Samuelsson will be interviewed by analyst Jens Jacob Aabel Nordkvist from Västra Hamnen Corporate Finance.

In order to participate at this webinar, registration is done via the following link:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_U2pd5sy5RvqTAX9anjeY1g

 

A recording of this webinar will also be available afterwards on Crunchfish’s website as well as Västra Hamnen Corporate Finance’s website.

 

For more information, please contact:

Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB

+46 708 46 47 88

joachim.samuelsson@crunchfish.com 

 

This information is information that Crunchfish AB is obliged to publish in accordance with the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the contact person above for publication on 25 August 2022 at 08:30 CET.

 

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

 

 

 

About Crunchfish – crunchfish.com

Crunchfish is a deep tech company developing a Digital Cash platform for Banks, Payment Services and CBDC implementations and Gesture Interaction technology for AR/VR, automotive and digital interfaces. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with representation in India.

Download as PDF


Nytt antal aktier och röster i Crunchfish AB (publ)

2022-07-15|

Antalet aktier och röster i Crunchfish AB (publ) (”Crunchfish” eller ”Bolaget”) har ökat med 511 000 aktier till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för Bolagets incitamentsprogram 2018/2022.

Totalt utnyttjades 422 494 teckningsoptioner för teckning av 511 000 aktier. Efter ökningen uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till 31 436 298 och aktiekapitalet till 1 446 069,708 SEK.
Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022, kl. 11.00.

För mer information, vänligen kontakta: 

Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB

+46 708 46 47 88

joachim.samuelsson@crunchfish.com 

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

Om Crunchfish –crunchfish.com

Crunchfish är en teknisk pionjär inom digital betalning med patentsökt Digital Cash-lösning för banker, betaltjänster och riksbanker. Crunchfish utvecklar även geststyrningsteknologi för AR/VR produkter och fordonsindustrin. Crunchfish är sedan 2016 noterade på Nasdaq First North Growth Market med huvudkontor i Malmö och med representation i Indien.


Grundare och vVD överlåter optioner för att finansiera teckning av nya Crunchfish aktier

2022-06-03|

Grundare Paul Cronholm och vVD Joakim Nydemark, har ingått villkorat avtal om att delvis överlåta teckningsoptioner från sina innehav i incitamentsprogrammet 2018/2022 för att finansiera teckning av nya Crunchfish aktier med sina resterande optioner.

Crunchfish grundare Paul Cronholm och vVD Joakim Nydemark, som är insynspersoner, har ingått villkorat avtal om att överlåta 39 000 respektive 158 661 teckningsoptioner från sina innehav i incitamentsprogrammet 2018/2022 för att finansiera teckning av nya Crunchfish aktier med sina resterande optioner.

Bakgrunden är att på Crunchfish AB:s extra bolagsstämma den 11 september 2018 beslutades att införa ett incitamentsprogram för bolagets ledning och övriga anställda genom en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Den riktade emissionen omfattade 700 000 teckningsoptioner av serie 2018/2022, envar med rätt till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en kurs om 10,92 SEK per aktie under perioden 1–30 juni 2022. Optionerna emitterades till ett helägt dotterbolag och överlåts därefter till mottagarna till ett pris om 0,23 SEK per teckningsoption, vilket motsvarade värde enligt Black & Scholes-modellen. Av de 700 000 teckningsoptionerna har 620 000 överlåtits till bolagets ledning och övriga anställda samt heltidsanställda konsulter. Efter omräkning på grund av nyemissioner i mars 2019, april 2020 samt november 2021 har innehavare av en teckningsoption rätt att under teckningsperioden för varje teckningsoption teckna 1,2095 nya aktier i bolaget till en teckningskurs om 9,00 SEK.

För mer information, vänligen kontakta: 

Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB

+46 708 46 47 88

joachim.samuelsson@crunchfish.com 

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

Om Crunchfish –crunchfish.com

Crunchfish är en teknisk pionjär inom digital betalning med patentsökt Digital Cash-lösning för banker, betaltjänster och riksbanker. Crunchfish utvecklar även geststyrningsteknologi för AR/VR produkter och fordonsindustrin. Crunchfish är sedan 2016 noterade på Nasdaq First North Growth Market med huvudkontor i Malmö och med representation i Indien.


Kommuniké från årsstämma i Crunchfish AB

Årsstämma i Crunchfish AB (publ), org nr (556804-6493), har hållits i Malmö den 18 maj 2022. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Disposition av vinstmedel samt ansvarsfrihet

Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 121 578 688 kr överförs i ny räkning, att ingen utdelning ska lämnas samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Arvode till styrelse och revisorn

Stämman beslutade att styrelseledamöterna ersätts med vardera två prisbasbelopp och fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande (båda exklusive sociala avgifter). Reskostnader ersätts enligt bolagets gällande regler. Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Göran Linder, Joachim Samuelsson, Malte Zaunders, Susanne Hannestad och Robert Ekström som ordinarie ledamöter, samt om omval av Göran Linder som styrelsens ordförande. Stämman omvalde även Mazars AB som revisor, även fortsättningsvis med auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier mm

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning, som (efter konvertering/teckning) innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Incitamentsprogram för bolagets anställda och nyckelpersoner

Stämman beslutade om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 000 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare, anställda och konsulter.

Protokoll från stämman mm

Protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, https://www.crunchfish.com/investors/bolagsstamma/, senast under vecka 21.

Crunchfish AB (publ)

Styrelsen

For more information, please contact:

Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB

+46 708 46 47 88

joachim.samuelsson@crunchfish.com 

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

About Crunchfish –crunchfish.com

Crunchfish is a deep tech company developing a Digital Cash platform for Banks, Payment Services and CBDC implementations and Gesture Interaction technology for AR/VR, automotive and digital interfaces. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with representation in India.


Crunchfish publishes interim report for Q1 2022

Today, Crunchfish AB (“Crunchfish”) publishes its interim report for Q1 2022. Below is a brief summary of the report.

 

Group financials 2022-01-01

2022-03-31    

2021-01-01

2021-03-31

     
Net sales (SEK) 216,349 1,101,212
Profit or loss before tax (SEK) -6,732,837 -7,765,945
Earnings per share (SEK) -0.22 -0.27
Equity-assets-ratio (%) 86.6% 58.7%
Total cash and bank balances (SEK)     23,582,586 11,533,921

 

The report is available as an attached document to this press release as well as through the company’s website.

 

Comment from CEO Joachim Samuelsson

“Crunchfish continues to develop fast, and our platforms are attracting attention from big payment services, leading banks, central banks as well as big computer vision manufactures. Our platforms for Digital Cash and Gesture Interaction are ready for prime time. Designed to augment products and services in digital payments and computer vision, rather than competing with them. We are preparing for our next phase when we plan to scale quickly by integrating our platforms with companies and partners with a strong market reach.”

 

At 09:00 CET/13:30 IST, a live webinar about the report will be hosted on Zoom together with Alf Riple from Västra Hamnen Corporate Finance. In order to participate at this webinar, registration is done via the following link: https://us02web.zoom.us/j/84535388904?pwd=ILP-fM2ipenFJ68kw8g33OlZrx023f.1

Passcode: 436816

 

A recording of this webinar will also be available afterwards on Crunchfish’s website as well as Västra Hamnen Corporate Finance’s website.

 

For more information, please contact:

Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB

+46 708 46 47 88

joachim.samuelsson@crunchfish.com 

 

This information is information that Crunchfish AB is obliged to publish in accordance with the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the contact person above for publication on 18 May 2022 at 08:30 CET.

 

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

 

 

 

About Crunchfish – crunchfish.com

Crunchfish is a deep tech company developing a Digital Cash platform for Banks, Payment Services and CBDC implementations and Gesture Interaction technology for AR/VR, automotive and digital interfaces. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with representation in India.

Download as PDF