Press releases

Kommuniké från årsstämma i Crunchfish AB

Årsstämma i Crunchfish AB (publ), org nr (556804-6493), har hållits i Malmö den 22 maj 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Disposition av vinstmedel samt ansvarsfrihet

Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 149 041 601 kr överförs i ny räkning, att ingen utdelning ska lämnas, samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Arvode till styrelse och revisorn

Stämman beslutade att styrelseledamöterna ersätts med vardera två prisbasbelopp och fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande (båda exklusive sociala avgifter). Reskostnader ersätts enligt bolagets gällande regler. Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Göran Linder, Joachim Samuelsson, Malte Zaunders, Susanne Hannestad och Robert Ekström samt om nyval av Joakim Nydemark, alla som ordinarie ledamöter. Göran Linder omvaldes som styrelsens ordförande. Stämman omvalde även Mazars AB som revisor, även fortsättningsvis med auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier mm

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning, som (efter konvertering/teckning) innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Incitamentsprogram för bolagets anställda och nyckelpersoner

Stämman beslutade om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 500 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare, anställda och konsulter.

Protokoll från stämman mm

Protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, https://www.crunchfish.com/investors/bolagsstamma/, senast under vecka 22.

Crunchfish AB (publ)

Styrelsen

For more information, please contact:

Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB

+46 708 46 47 88

joachim.samuelsson@crunchfish.com 

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

About Crunchfish –crunchfish.com

Crunchfish is a deep tech company developing a Digital Cash platform for Banks, Payment Services and CBDC implementations and Gesture Interaction technology for AR/VR, e-commerce, and the automotive industry. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and a subsidiary in India.


Kommuniké från årsstämma i Crunchfish AB

Årsstämma i Crunchfish AB (publ), org nr (556804-6493), har hållits i Malmö den 18 maj 2022. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Disposition av vinstmedel samt ansvarsfrihet

Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 121 578 688 kr överförs i ny räkning, att ingen utdelning ska lämnas samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Arvode till styrelse och revisorn

Stämman beslutade att styrelseledamöterna ersätts med vardera två prisbasbelopp och fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande (båda exklusive sociala avgifter). Reskostnader ersätts enligt bolagets gällande regler. Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Göran Linder, Joachim Samuelsson, Malte Zaunders, Susanne Hannestad och Robert Ekström som ordinarie ledamöter, samt om omval av Göran Linder som styrelsens ordförande. Stämman omvalde även Mazars AB som revisor, även fortsättningsvis med auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier mm

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning, som (efter konvertering/teckning) innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Incitamentsprogram för bolagets anställda och nyckelpersoner

Stämman beslutade om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 000 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare, anställda och konsulter.

Protokoll från stämman mm

Protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, https://www.crunchfish.com/investors/bolagsstamma/, senast under vecka 21.

Crunchfish AB (publ)

Styrelsen

For more information, please contact:

Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB

+46 708 46 47 88

joachim.samuelsson@crunchfish.com 

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

About Crunchfish –crunchfish.com

Crunchfish is a deep tech company developing a Digital Cash platform for Banks, Payment Services and CBDC implementations and Gesture Interaction technology for AR/VR, automotive and digital interfaces. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with representation in India.


Kallelse till årsstämma i Crunchfish AB

Crunchfish AB (publ), org nr 556804-6493, kallar härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 klockan 10.00 i Superrummet, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö. Styrelsen har med stöd av § 8 i Crunchfish AB:s bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning.

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 10 maj 2022, dels antingen senast torsdagen den 12 maj 2022 anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Crunchfish AB, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö (märk brevet ”Bolagsstämma”) eller per e-post till adressen bolagsstamma@crunchfish.com eller avge sin poströst enligt instruktionerna nedan senast torsdagen den 12 maj 2022. Vid anmälan om deltagande ska namn och personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav uppges, samt i förekommande fall uppgift om antalet biträden.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 10 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 12 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller e-post

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman även genom att rösta på förhand, så kallad poströstning. Förhandsröstning sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till bolaget per post till adressen Crunchfish AB, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö (märk brevet ”Bolagsstämma”) eller per e-post till adressen bolagsstamma@crunchfish.com. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, https://www.crunchfish.com/investors/bolagsstamma/, och tillhandahålls på begäran. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 12 maj 2022. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Behörighetshandlingar

Om aktieägaren låter sig företrädas av ett ombud vid stämman eller vid förhandsröstning ska fullmakt bifogas anmälan eller poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill företrädas genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.crunchfish.com/investors/bolagsstamma/.

Förslag till dagordning

 1. 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. 5. Godkännande av dagordning
 6. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. 7. Beslut om:
  1. a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. b. disposition beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
 9. 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 10. 10. Val av styrelse och revisorer
 11. 11. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
 12. 12. Incitamentsprogram för bolagets anställda och nyckelpersoner genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier i bolaget
 13. 13. Stämmans avslutning

Förslag till beslut vid årsstämma i Crunchfish AB (publ), 2022-05-18

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför årsstämman 2022 har bestått av Joachim Samuelsson (Femari Invest AB), Göran Linder (Corespring Invest AB och Granitor Invest AB, styrelsens ordförande) och Paul Cronholm, med Göran Linder som sammankallande.

Valberedningen föreslår Göran Linder som ordförande vid årsstämman, eller om han inte kan delta vid stämman, annan person som valberedningen anvisar.

§ 3 Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att en justeringsperson utses och att aktieägaren Stephan Carlquist utses, eller om han inte kan delta vid stämman, annan person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 7 b Förslag till disposition beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till förfogande stående förlust disponeras enligt förslaget som kommer att lämnas i årsredovisningen för 2021.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsen ersätts med vardera två prisbasbelopp till ledamöterna, och fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande (båda exklusive sociala avgifter). Reskostnader ersätts enligt bolagets gällande regler. Därutöver föreslås att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Göran Linder, Joachim Samuelsson, Malte Zaunders, Susanne Hannestad och Robert Ekström som ordinarie ledamöter, samt omval av Göran Linder som styrelsens ordförande. Föreslås även att stämman till revisor omväljer Mazars AB, varvid det noteras att Mazars AB har meddelat att auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats och i årsredovisningen för 2021.

§ 11 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska även ha rätt att beslut huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

§ 12 Incitamentsprogram för bolagets anställda och nyckelpersoner genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier i bolaget

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ett incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare, anställda och konsulter. Syftet med det föreslagna programmet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland deltagarna genom ett incitament som är kopplat till bolagets framtida värdetillväxt.

För genomförande av incitamentsprogrammet föreslår styrelsen att bolagsstämman ska fatta beslut om (i) emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt (ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och konsulter på följande villkor:

 1. Högst 1 000 000 teckningsoptioner ska kunna ges ut.
 2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av bolaget helägda dotterbolaget Crunchfish Digital Cash AB.
 3. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
 4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista under perioden 23 maj 2022 till och med den 27 maj 2022, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.
 5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget.
 6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 juni 2026. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
 7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 % av den volymviktade genomsnittskursen för aktien de tio (10) handelsdagarna närmast före dagen för stämmans emissionsbeslut. Teckningskursen och det antal aktier som varje option berättigar till kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid de tillämpliga omräkningsvillkoren ska användas, dock kan aldrig teckningskursen som ett resultat därav understiga aktiens kvotvärde.
 8. Teckningsoptionerna ska av Crunchfish Digital Cash AB, vid ett eller flera tillfällen, mot betalning överlåtas till ledande befattningshavare och övrig personal verksamma inom koncernen, i enlighet med i punkt 10 angivna riktlinjer.
 9. Överlåtelse enligt punkten 8 ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
 10. Tilldelning av teckningsoptioner ska ske i enlighet med följande riktlinjer:

Befattning    Antal teckningsoptioner

Verkställande direktör  högst 250 000

Senior management   högst 50 000 per person

Övriga anställda/konsulter  högst 25 000 per person

Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Överteckning kan inte ske. Första tilldelning beräknas ske under juni 2022.

 1. Av teckningsoptioner som kvarstår efter första tilldelningen får tilldelning därefter ske till framtida anställda, befattningshavare eller konsulter till vid var tid gällande marknadsvärde enligt ovan angivna tilldelningsprinciper. Överlåtelse av teckningsoptioner får inte ske efter årsstämman 2023.
 2. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 3. Övriga villkor för teckningsoptionerna, såsom rätt till vinstutdelning för aktie som tecknats med stöd av teckningsoptionerna, framgår av ” Crunchfish AB – Villkor för teckningsoptioner 2022/2026”.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det anses ligga i samtliga aktieägares intresse att vissa för bolaget viktiga nyckelpersoner, antingen redan anställda eller sådana som bolaget önskar rekrytera, har ett långsiktigt intresse av att bolagets aktier har en god värdeutveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och bolagets aktieägare. Utgivande av teckningsoptioner förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetenta anställda och nyckelpersoner till bolaget och att tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning.

Vid antagande av att samtliga 1 000 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 46 000 kronor, medförande en utspädning motsvarande ca 3,2 % i förhållande till bolagets aktiekapital. Inga av de 500 000 teckningsoptioner som emitterades vid årsstämman 2021 har hittills överlåtits, och styrelsen har inte heller för avsikt att dessa ska överlåtas till några av de tilltänkta mottagarna.

Incitamentsprogrammet beräknas inte medföra några kostnader av betydelse för bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits. Programmet beräknas inte heller ha någon väsentlig effekt på viktiga nyckeltal.

Styrelseledamöter omfattas inte av programmet. För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 30 925 298 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär och poströstningsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets hemsida, https://www.crunchfish.com/investors/bolagsstamma/, senast tre veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i april 2022

Crunchfish AB (publ)

Styrelsen

For more information, please contact:

Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB

+46 708 46 47 88

joachim.samuelsson@crunchfish.com 

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

About Crunchfish –crunchfish.com

Crunchfish is a deep tech company developing a Digital Cash platform for Banks, Payment Services and CBDC implementations and Gesture Interaction technology for AR/VR, automotive and digital interfaces. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with representation in India.

Kallelse till årsstämma i Crunchfish AB


Kallelse till extra bolagsstämma i Crunchfish AB

Styrelsen i Crunchfish AB (publ), org. nr 556804-6493, kallar härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 september 2021.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning av det virus som orsakar covid-19, har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida den 16 september 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 september 2021, dels ha anmält sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 september 2021.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 10 september kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller e-post

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Förhandsröstning sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till bolaget per post till adressen Crunchfish AB, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö (märk brevet ”Bolagsstämma”) eller per e-post till adressen bolagsstamma@crunchfish.com. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, https://www.crunchfish.com/investors/bolagsstamma/, och tillhandahålls på begäran. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 september 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Om aktieägaren låter ett ombud förhandsrösta för dess räkning ska fullmakt bifogas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, https://www.crunchfish.com/investors/bolagsstamma/.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
 7. Stämmans avslutande

_____________________

Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Crunchfish AB (publ) 2021-09-16

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Nomineringskommittén, som består av Joachim Samuelsson och Göran Linder och per dagen för denna kallelse representerar 44,1 % av antalet aktier och röster i bolaget, föreslår att styrelsens ordförande Göran Linder ska vara ordförande vid stämman, eller om han inte kan delta vid stämman, annan person som styrelsen anvisar.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringspersonen.

§ 3 Val av en eller två justeringspersoner

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Stephan Carlqvist, eller vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 6 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 27 augusti 2021 om emission av högst 859 036 units bestående av aktier och teckningsoptioner på följande villkor:

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

 • från och med den 11 oktober 2021 till och med den 25 oktober 2021. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt ett av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av.

Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 28 348 190 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar till stämman

Fullständiga förslag till beslut och anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen samt övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär och poströstningsformulär, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på adress Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö och på bolagets webbplats, www.crunchfish.com senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget under adress Bolagsstämma, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö eller via e-post på adress bolagsstamma@crunchfish.com senast måndagen den 6 september 2021. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats https://www.crunchfish.com/bolagsstamma/ och på dess huvudkontor på i Malmö senast lördagen den 11 september 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Malmö i augusti 2021
Crunchfish AB (publ)
Styrelsen

For more information, please contact:
Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

About Crunchfish – crunchfish.com/digitalcash
Crunchfish is a technical pioneer in Digital Cash payments, with a two-step payment process, first clearing offline followed by online settlement. Crunchfish also has businesses in Food Waste and Gesture Interaction. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with representation in India.


Västra Hamnen Corporate Finance has published an updated analysis on Crunchfish

On May 21, Västra Hamnen Corporate Finance published an updated analysis on Crunchfish titled “Crunchfish: Business model firming up”. The analysis is available as an attached document and through this link.

In the analysis, Västra Hamnen writes: “Our most recent research update on Crunchfish, in which we revised our valuation of the company sharply upwards, was published in mid-April. The company has already released a string of news since then, of which the majority relate to digital payments. First and foremost, the company has intensified its focus on central banks and widened the geographic scope of its central bank digital currency (CBDC) offering to the whole world. Central banks around the world grapple with the question of how to maintain control of their currency when societies go cash-less and new currencies like cryptocurrencies challenge their position.”

In the analysis, an unchanged share price interval according to the DCF model of 49,80 SEK – 79,50 SEK per share is stated. The full analysis is available on Västra Hamnen’s and Crunchfish’s websites.

In connection with the publication of the Q1 report, a live interview with Joachim Samuelsson and Alf Riple, head analyst at Västra Hamnen, was done. This interview is available here:

As a service to the company’s shareholders and with the purpose to increase transparency, Crunchfish has commissioned Västra Hamnen to conduct analysis of the company. The analysis includes an independent review of the company, its products, markets and competitors as well as a financial scenario that serves as a basis for an estimate of a motivated market cap of the company.

For more information, please contact:
Joachim Samuelsson, CEO Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

About Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish is a technical pioneer within digital payments with its ground-breaking Digital Cash Wallet using a two-step payment process, first clearing offline followed by online settlement, which makes digital payments robust and independent from the net. Crunchfish Digital Cash Wallet is extremely flexible and may be used with all types of payment services. Crunchfish has also developed Blippit, an app terminal that connects to cash register systems for both online and offline payments and have a patent-pending solution to reduce food waste. Crunchfish also develops gesture control of smart AR glasses for the consumer market. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with representation in India.


Västra Hamnen Corporate Finance has published an updated analysis on Crunchfish

Today, on April 14, Västra Hamnen Corporate Finance has published an updated analysis on Crunchfish titled “Crunchfish: Diligent dash for Digital Cash”. The analysis is available as an attached document and through this link.

In the analysis, Västra Hamnen writes: “Crunchfish is undergoing a fast reorientation, where the company’s business model is increasingly centered on its digital cash solution. And with good reason. If the company can get payment providers to join its open standard for cross-currency and cross-platform payments, it could unite billions of digital wallets on a common platform that defines digital cash. It would enable an unprecedented degree of interoperability in the payment space. Crunchfish is just starting to specify its revenue model. Even at very low wallet fees, Crunchfish as facilitator of the platform could stand to reap a massive fee income, given the high number of potential users. In our first attempt to value the opportunity, we apply tough risk adjustments but nevertheless end up raising our valuation interval to SEK 49.80 – 79.50 per share.”

In the analysis, an updated share price interval according to the DCF model of 49,80 SEK – 79,50 SEK per share is stated. The full analysis is available on Västra Hamnen’s and Crunchfish’s websites.

As a service to the company’s shareholders and with the purpose to increase transparency, Crunchfish has commissioned Västra Hamnen to conduct analysis of the company. The analysis includes an independent review of the company, its products, markets and competitors as well as a financial scenario that serves as a basis for an estimate of a motivated market cap of the company.

For more information, please contact:
Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com 

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

About Crunchfish – crunchfish.com/digitalcash
Crunchfish is a technical pioneer within digital payments with its ground-breaking Digital Cash Wallet using a two-step payment process, first clearing offline followed by online settlement, which makes digital payments robust and independent from the net. Crunchfish Digital Cash Wallet is extremely flexible and may be used with all types of payment services. It is interoperable cross-service/schemes and cross-borders/currencies. It truly delivers the properties of cash, such as instant clearing, offline payments and preserving the payer’s integrity, without requiring any changes to the central or commercial banking infrastructure. This enables CBDC to be rolled out fast in any country.

We have also developed Blippit, an app terminal that connects to cash register systems for both online and offline payments and have a patent-pending solution to reduce food waste. Crunchfish also develops gesture control of smart AR glasses for the consumer market.

Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with representation in India.