Press releases

Crunchfish exits Food Waste business

2021-09-03|

Crunchfish’s business area Food Waste was based on a granted Swedish patent. The patent has been challenged and after careful analysis, Crunchfish has concluded that the patent will not stand and that a potentially modified patent will not be sufficient to build the business. Crunchfish has therefore decided to exit its operations in the Food Waste segment. 

Crunchfish is increasingly focusing on Digital Cash and with the conclusion that the granted patent within food waste will not stand and that a potentially modified patent will not be sufficiently broad to build a viable business, Crunchfish has decided to exit Food Waste business segment.

As a consequence, Linda Kronby, CEO of Crunchfish Food Waste AB and CEO Blippit AB, will leave the company by the end of November. Patrik Lindeberg, CEO of Crunchfish Digital Cash AB, will assume the role as CEO of Blippit AB after this period.

”After careful analysis we have concluded that it will be difficult to build a viable business in the food waste area as our patent right will not stand as granted. A decision to exit this business is therefore best for the company as we are increasingly focusing on Digital Cash. I want to thank Linda Kronby for her contributions and wish her all the best for her future career.”, says Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish.

For more information, please contact:
Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Erik Berggren, IR Manager
+46 726 011 673
erik.berggren@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

About Crunchfish – crunchfish.com/digitalcash
Crunchfish is a technical pioneer in Digital Cash payments, with a two-step payment process, first clearing offline followed by online settlement. Crunchfish also has businesses in Food Waste and Gesture Interaction. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with representation in India.

Download as PDF


Kallelse till extra bolagsstämma i Crunchfish AB

Styrelsen i Crunchfish AB (publ), org. nr 556804-6493, kallar härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 september 2021.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning av det virus som orsakar covid-19, har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida den 16 september 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 september 2021, dels ha anmält sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 september 2021.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 10 september kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller e-post

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Förhandsröstning sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till bolaget per post till adressen Crunchfish AB, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö (märk brevet ”Bolagsstämma”) eller per e-post till adressen bolagsstamma@crunchfish.com. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, https://www.crunchfish.com/investors/bolagsstamma/, och tillhandahålls på begäran. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 september 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Om aktieägaren låter ett ombud förhandsrösta för dess räkning ska fullmakt bifogas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, https://www.crunchfish.com/investors/bolagsstamma/.

Dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringspersoner
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
  7. Stämmans avslutande

_____________________

Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Crunchfish AB (publ) 2021-09-16

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Nomineringskommittén, som består av Joachim Samuelsson och Göran Linder och per dagen för denna kallelse representerar 44,1 % av antalet aktier och röster i bolaget, föreslår att styrelsens ordförande Göran Linder ska vara ordförande vid stämman, eller om han inte kan delta vid stämman, annan person som styrelsen anvisar.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringspersonen.

§ 3 Val av en eller två justeringspersoner

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Stephan Carlqvist, eller vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 6 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 27 augusti 2021 om emission av högst 859 036 units bestående av aktier och teckningsoptioner på följande villkor:

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

  • från och med den 11 oktober 2021 till och med den 25 oktober 2021. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt ett av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av.

Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 28 348 190 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar till stämman

Fullständiga förslag till beslut och anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen samt övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär och poströstningsformulär, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på adress Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö och på bolagets webbplats, www.crunchfish.com senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget under adress Bolagsstämma, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö eller via e-post på adress bolagsstamma@crunchfish.com senast måndagen den 6 september 2021. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats https://www.crunchfish.com/bolagsstamma/ och på dess huvudkontor på i Malmö senast lördagen den 11 september 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Malmö i augusti 2021
Crunchfish AB (publ)
Styrelsen

For more information, please contact:
Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

About Crunchfish – crunchfish.com/digitalcash
Crunchfish is a technical pioneer in Digital Cash payments, with a two-step payment process, first clearing offline followed by online settlement. Crunchfish also has businesses in Food Waste and Gesture Interaction. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with representation in India.


Västra Hamnen Corporate Finance has published an updated analysis on Crunchfish

On May 21, Västra Hamnen Corporate Finance published an updated analysis on Crunchfish titled “Crunchfish: Business model firming up”. The analysis is available as an attached document and through this link.

In the analysis, Västra Hamnen writes: “Our most recent research update on Crunchfish, in which we revised our valuation of the company sharply upwards, was published in mid-April. The company has already released a string of news since then, of which the majority relate to digital payments. First and foremost, the company has intensified its focus on central banks and widened the geographic scope of its central bank digital currency (CBDC) offering to the whole world. Central banks around the world grapple with the question of how to maintain control of their currency when societies go cash-less and new currencies like cryptocurrencies challenge their position.”

In the analysis, an unchanged share price interval according to the DCF model of 49,80 SEK – 79,50 SEK per share is stated. The full analysis is available on Västra Hamnen’s and Crunchfish’s websites.

In connection with the publication of the Q1 report, a live interview with Joachim Samuelsson and Alf Riple, head analyst at Västra Hamnen, was done. This interview is available here:

As a service to the company’s shareholders and with the purpose to increase transparency, Crunchfish has commissioned Västra Hamnen to conduct analysis of the company. The analysis includes an independent review of the company, its products, markets and competitors as well as a financial scenario that serves as a basis for an estimate of a motivated market cap of the company.

For more information, please contact:
Joachim Samuelsson, CEO Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

About Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish is a technical pioneer within digital payments with its ground-breaking Digital Cash Wallet using a two-step payment process, first clearing offline followed by online settlement, which makes digital payments robust and independent from the net. Crunchfish Digital Cash Wallet is extremely flexible and may be used with all types of payment services. Crunchfish has also developed Blippit, an app terminal that connects to cash register systems for both online and offline payments and have a patent-pending solution to reduce food waste. Crunchfish also develops gesture control of smart AR glasses for the consumer market. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with representation in India.


Crunchfish publishes interim report for Q1 2021

Today, Crunchfish AB (”Crunchfish”) publishes the company’s interim report for the first quarter of 2021. Below is a brief summary of the report.

Group financials2021-01-01 2021-03-312020-01-01 2020-03-312020-01-01 2020-12-31
    
Net sales (SEK)1 101 2121 947 89410 883 365
Profit or loss before tax (SEK)–7 765 945-6 490 618–25 335 425
Earnings per share (SEK)-0,27-0,25-0,91
Equity-assets-ratio (%)58,7%79,8%78,6%
Total cash and bank balances (SEK)11 533 9215 715 4068 667 692


The report is available as an attached document to this press release as well as through the company’s website.

A comment from our CEO Joachim Samuelsson
”Digital Cash is the future of Digital Payments. Card, instant and crypto are the three digital payment schemes of today. In addition, central banks around the world are planning to digitize cash as Central Bank Digital Currency (CBDC). Crunchfish Digital Cash Wallet xoxo.cash compliments all of these schemes with a robust, interoperable and exceptionally flexible payment service, replicating the properties of paying with physical cash. This is the digital payment of the future and the solution to exploding transaction volumes and financial inclusion worldwide.”

Crunchfish also announces that the company has decided to streamline its marketing communication and starting today, we will provide press releases and financial reports in English only.

At 09:00 CET/13:30 IST, a live webinar about the report will be hosted on Zoom together with Alf Riple from Västra Hamnen Corporate Finance. To participate at this webinar, registration is done via the following link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_g_qW6OpCRfqDLOUZL5G2bA

A recording of this webinar will also be available afterwards on Crunchfish’s website as well as Västra Hamnen Corporate Finance’s website.

For more information, please contact:
Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

This information is information that Crunchfish AB is obliged to publish in accordance to the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the contact person above for publication on May 19, 2021.

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

About Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish is a technical pioneer within digital payments with its ground-breaking Digital Cash Wallet using a two-step payment process, first clearing offline followed by online settlement, which makes digital payments robust and independent from the net. Crunchfish Digital Cash Wallet is extremely flexible and may be used with all types of payment services. Crunchfish has also developed Blippit, an app terminal that connects to cash register systems for both online and offline payments and have a patent-pending solution to reduce food waste. Crunchfish also develops gesture control of smart AR glasses for the consumer market. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with representation in India.


Invitation to a webinar about Crunchfish’s interim report for Q1 2021

On Wednesday, May 19 at 08:30 CET/13:00 IST, Crunchfish AB (“Crunchfish”) publishes its interim report for Q1 2021. At 09:00 CET / 13:30 IST, a live webinar about the report will be hosted on Zoom together with Alf Riple from Västra Hamnen Corporate Finance.

In order to participate at this webinar, registration is done via the following link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_g_qW6OpCRfqDLOUZL5G2bA

A recording of this webinar will also be available afterwards on Crunchfish’s website as well as Västra Hamnen Corporate Finance’s website.

For more information, please contact:
Joachim Samuelsson, CEO of Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

About Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish is a technical pioneer within digital payments with its ground-breaking Digital Cash Wallet using a two-step payment process, first clearing offline followed by online settlement, which makes digital payments robust and independent from the net. Crunchfish Digital Cash Wallet is extremely flexible and may be used with all types of payment services. Crunchfish has also developed Blippit, an app terminal that connects to cash register systems for both online and offline payments and have a patent-pending solution to reduce food waste. Crunchfish also develops gesture control of smart AR glasses for the consumer market. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with representation in India.


Crunchfish partners with ToneTag for offline payments using sound wave interaction

Crunchfish and ToneTag, two pioneers within digital payments, have entered a Marketing & Technical Partnership Agreement to offer Crunchfish’s Digital Cash payments with ToneTag’s patented sound wave-based interactions. By integrating the companies’ innovative technologies offline payment use cases becomes possible, even with feature phones.

Many consumers are unable to pay digitally because of poor internet connectivity as well as lack of payment services on feature phones. ToneTag’s innovative sound-based proximity technology combined with offline payments capability of Crunchfish’s Digital Cash solutions is a cutting-edge solution that can enable a much greater adoption for digital payments in retail, at gas stations and for transit payments. 

ToneTag, a proximity communication company and the largest sound network built a robust channel of data communication to enable extraordinary experiences across businesses. It can enable users to carry out quick and convenient cashless transactions by utilizing the innovative and highly secure sound wave-based technology. The solution does not require either high-speed internet or a smartphone for conducting secure payments; the payment can be completed using any mobile phone, including feature phones used by millions of Indians.

Crunchfish’s Digital Cash is exceptionally flexible, being bearer instrument-, payment scheme-, proximity interaction- and merchant terminal-agnostic. This provides an unprecedented capability to provide offline payments and preserve privacy for any digital payment service. With this agreement Crunchfish continues to add to its Digital Cash Partner program with ToneTag as partner #8. 

“ToneTag is a strategically important Digital Cash Partner with ingenious solutions that will help to facilitate Digital Cash on a wide variety use cases, not least on feature phones which opens up great market opportunities both in India and other countries. We see great potential in this partnership and are looking forward to working with ToneTag”, says Crunchfish Digital Cash’s CEO Patrik Lindeberg.

”ToneTag’s global audio based data communication capability allows digital and voice based checkouts in offline spaces. Combining our unique technology with Crunchfish’s Digital Cash enables seamless payment experiences for customers. Together with Crunchfish, we hope to implement this solution in multiple countries”, says Kumar Abhishek, founder and CEO of ToneTag.

For more information, please contact:
Patrik Lindeberg, CEO Crunchfish Digital Cash AB
+46 730 35 67 15
patrik.lindeberg@crunchfish.com

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB is the Certified Adviser. Email: ca@vhcorp.se. Telephone +46 40 200 250.

About Crunchfish – crunchfish.com/digitalcash
Crunchfish is a technical pioneer within digital payments with its ground-breaking Digital Cash Wallet using a two-step payment process, first clearing offline followed by online settlement, which makes digital payments robust and independent from the net. Crunchfish Digital Cash Wallet is extremely flexible and may be used with all types of payment services. Crunchfish has also developed Blippit, an app terminal that connects to cash register systems for both online and offline payments and have a patent-pending solution to reduce food waste. Crunchfish also develops gesture control of smart AR glasses for the consumer market. Crunchfish is listed on Nasdaq First North Growth Market since 2016, with headquarters in Malmö, Sweden and with representation in India.