Regulatoriska pressmeddelanden

Påminnelse om sista dag för handel med rätt att delta i Crunchfishs företrädesemission

2020-03-23, 10:15

Crunchfish AB (”Crunchfish”) påminner om sista handelsdag i bolagets aktie med rätt att delta i Företrädesemissionen, som i enlighet med tidigare offentliggjord information kommer att vara den 24 mars 2020. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 9,90 kronor. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden från befintliga aktieägare. Emissionslikviden ska framförallt användas för att utveckla och kommersialisera bolagets tjänster inom mobil betalning. Teckningstiden i Företrädesemissionen kommer att vara den 30 mars – 14 april 2020.